EDİRNE BAROSU CMK KOMİSYONU VE CMK UYGULAMASINA DAİR İÇ YÖNERGESİ

T.C EDİRNE BAROSU

CMK KOMİSYONU VE CMK UYGULAMASINA DAİR

İÇ YÖNERGESİ

AMAÇ
MADDE 1

Bu Yönergenin amacı; 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Müdafi Ve Vekillerin Görevlendirilmeleri İle Yapılacak Ödemelerin Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik gereğince Edirne Barosu Yönetim Kurulu kararı ile oluşturulan CMK Komisyonunun görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemektir.

Bu Yönerge ile Edirne Barosu tarafından avukat görevlendirilmesi, verilen hizmetin kaliteli olarak aksamadan yürütülmesi, görev alan Edirne Barosu üyeleri arasında adil görev dağılımının sağlanması ve mesleki hizmetlerine uygun ücretlerinin ve giderlerinin hakça ve şeffaf olarak ödenmesi, denetlenmesi, eğitim seminerleri düzenlenmesi, alt kurulların oluşturulması, yasalara, uluslararası sözleşmelere, adil ve insan haklarına saygıya dayalı bir ceza yargılamasının sağlanmasına yönelik çalışma ilke ve yöntemlerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.

DAYANAK

MADDE 2

Bu yönerge 10.03.1954 günlü ve 6366 sayılı yasa ile onaylanan İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi, 07.11.1982 günlü T.C. Anayasası, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu, TBB Meslek Kuralları ile 01.06.2005 günlü ve 5271 sayılı CMK’nın 156, 234, 239, 251, 252 ve 253. maddelerine ve 26528 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Değişiklikleri de kapsayan Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri ile Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

KAPSAM
MADDE 3

Bu yönerge 5271 sayılı CMK’nın 156, 234, 239, 251, 252 ve 253. maddelerine göre görevlendirilecek müdafii ve vekil avukatların çalışma esaslarını, müdafilerin görevlendirilme esaslarını, müdafi atama sistemi işlemlerinin yürütülmesi, müdafii olarak görevlendirilen avukatların ücret ve giderlerinin ödenmesi, müdafilik görevi ile ilgili eğitim seminerlerinin planlanmasını, CMK uygulamasında ilçelerde görevlendirilecek ilçe adliye merkezleri temsilcilerinin atanma, çalışma şekli, görev ve yetkilerini, Edirne Barosu Yönetim Kurulu kararı ile kurulan CMK Komisyonu ve bu komisyonun çalışma esaslarını kapsamaktadır.

YETKİ
MADDE 4

İlgili birimlerden gelen talepler çerçevesinde müdafii veya vekil tayin yetkisi Edirne Barosu'na aittir. Edirne Barosu CMK Komisyonu, Edirne Barosu Yönetim Kurulu adına müdafii tayin işlemini gerçekleştirir. Edirne Barosu Yönetim Kurulu bu yetkisini CMK Komisyonu vasıtasıyla Edirne ili ve ilçelerin sınırları içerisinde OCAS olarak adlandırılan bilgisayar otomasyon yazılımı ile kullanır.

 

CMK KOMİSYONUNUN TANIMI VE İŞLEVİ

MADDE 5

Edirne Barosu Yönetim Kurulu kararı ile kurulmuş bulunan Edirne Barosu CMK Komisyonu, Ceza Muhakemesi Kanunu ile barolara verilmiş müdafii ve vekil atama yetki ve görevlerini, Edirne Barosu Yönetim Kurulu adına yönetmelik ve yönergede belirlenen kurallar çerçevesinde kullanmak maksadıyla kurulmuş olan komisyondur. Müdafii ve vekillerin; gönüllü avukatlar arasında adil ve eşitlik ilkelerine dayalı olarak atanması, yasa ve yönetmeliklerde düzenlenen ücretlerinin süratle ve şeffaf şekilde ödenmesi, görevlerini, resmi tatil günleri de dâhil olmak üzere 24 saat kesintisiz hizmet vererek yerine getirir.

CMK KOMİSYONUNUN ORGANLARI

MADDE 6

CMK Komisyonu müracaat edip Edirne Barosu Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen asgari 5 üyeden oluşur. Edirne Barosu Yönetim Kurulu; bu üyelerin sayısını, CMK uygulamasının yarattığı ihtiyaca ve gereklere uygun olarak artırabilir ancak azaltamaz.

CMK KOMİSYONUNUN GÖREVLERİ

MADDE 7

Edirne Barosu CMK Komisyonu aşağıda yazılı görevleri yerine getirir;

a-Düzenli olarak komisyon toplantılarını yapmak.

b-CMK hizmetlerinin aksamadan devam etmesi için gereken önlemleri almak.

c-Müdafi olarak çalışmak isteyen avukatlar için verilecek eğitim seminerlerini ve sertifika programlarını Edirne Barosu Yönetim Kurulu ile koordineli olarak düzenlemek.
d-Gönüllü avukatlar arasında ücret ve iş dağılım dengesini sağlamak amacıyla gerekli yöntemler konusunda araştırmalar yapmak ve gerektiğinde yönetmelik ve yönerge değişikliği yapılması için Edirne Barosu Yönetim Kurulu'na öneride bulunmak.

e-CMK uygulamaları konusunda çıkabilecek tüm sorunları çözüme kavuşturmak.

f-Gerekli gördüğü konularda gerekli gördüğü alt kurulları oluşturmak.

g-CMK listelerinde görev alan gönüllü avukatların, görev aldığı her aşamada, görevlerini meslek onuruna uygun yerine getirebilmeleri için gerekli tedbirleri almak, sorunları gidermek, gerekirse sorunların çözümü için Edirne Barosu Yönetim Kurulu'ndan destek istemek.

h-Yapılan çalışmalar hakkında Edirne Barosu Yönetim Kurulu'na sunulacak raporların içeriği hakkında karar vermek.

ı-Edirne Barosu CMK Komisyonu’nun görev ve çalışma alanında olan ve aynı zamanda Edirne Barosu bünyesinde kurulan diğer komisyonların çalışma alanlarında olan konularda bu komisyonlara bilgi ve çalışmalarında destek vermek.

i-CMK uygulamasında Edirne Barosu Yönetim Kurulu’nun vereceği diğer işleri yerine getirmek.

 

j-Otomatik müdafi atama sistemiyle ilgili uygulamada çıkan sorunları çözmek, yenileme ve sistem güncellemesiyle ilgili Edirne Barosu Yönetim Kurulu’na öneriler sunmak.
k-CMK uygulaması ile ilgili; şikayet, itiraz, görevden çekilme ve iade, rapor, bilgilendirme, istifa dilekçelerini ve diğer, ilgili her türlü başvuruyu incelemek ve söz konusu başvurularla ilgili son karar organı olan Edirne Barosu Yönetim Kuruluna görüş bildirmek.

l-CMK listelerinde görev alan gönüllü avukatların, CMK işlerinde yapmış olduğu zorunlu giderlerin tahsili ve bu giderin gönüllü avukata ödenebilmesi için Edirne Barosu Yönetim Kurulu ile koordineli bir şekilde gerekli kurum ve kuruluşlarla görüşme yapıp karar almak.

CMK KOMİSYON BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 8

CMK Komisyon Başkanı aşağıda yazılı görev ve yükümlülükleri yerine getirir;

a-Edirne Barosu Yönetim Kurulu’na, CMK Komisyonu’nun faaliyetleri hakkında düzenli bilgi vermek.

b-Müdafii tayin taleplerinin, gönüllü avukat listesindeki avukatlar arasında eşit ücret alabilecek şekilde dağılımını sağlamak için gerekli önlemleri komisyona önermek.

c-CMK Komisyonu’nun ve CMK işlemlerinin aksamadan yürütülmesi için gerekli önlemlerin alınmasını komisyona önermek.

d-Edirne Barosu Yönetim Kurulu ile CMK Komisyonu arasındaki bilgi alışverişini sağlamak ve Edirne Barosu Yönetim Kurulu’nun aldığı kararları CMK Komisyonu’na aktarmak.

e-Gönüllü avukatların mesleki hizmetleri karşılığı yapılacak ödemelerin düzenli yapılması konusunda CMK Komisyonu’nda yapılacak çalışmaları denetlemek ve ödemelerin yasal düzenlemelere ve gerçeğe uygunluğunu kontrol etmek.

f-CMK Komisyonu’nda çıkabilecek her türlü aksaklığın giderilmesi için, CMK Komisyon Başkan Yardımcısı ve CMK Komisyon Sekreteri ile birlikte çalışmalar yapmak, önlemler almak.

g-Yasaya aykırı uygulama ile karşılaşan gönüllü avukatlara yardımcı olmak ve aksaklığın çözümü hususunda CMK Komisyonu’nun karar alması için gerekli girişimlerde bulunmak.

h-Edirne Barosu Yönetim Kurulu tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

CMK KOMİSYON BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 9

CMK Komisyon Başkan Yardımcısı aşağıda yazılı görev ve yükümlülükleri yerine getirir;

a-CMK Komisyon Başkanı’nın görevini yapmasına yardımcı olmak.

b-CMK Komisyon Başkanı ve CMK Komisyon Genel Sekreteri ile birlikte CMK hizmetlerinin aksamaması için çalışmalar yaparak önlemler almak.

c-CMK Komisyon Başkanı’nın yokluğunda komisyon toplantılarına başkanlık yapmak.

CMK KOMİSYON GENEL SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 10

CMK Komisyon Genel Sekreteri aşağıda yazılı görev ve yükümlülükleri yerine getirir;

a-CMK Komisyon Başkanı ile birlikte komisyon gündemini, üyelerin toplantıya çağrılmasını, gündeme göre gerekli dosyaların ve belgelerin hazırlanmasını sağlayarak toplantı tutanağını tutmak.

b-CMK Komisyonu tarafından yapılacak yazışmaları hazırlayarak CMK Komisyon Başkanı’na sunmak.

c-CMK Komisyon Başkanı ve CMK Komisyon Başkan Yardımcısı’nın yokluğunda komisyon toplantılarına başkanlık yapmak.

CMK KOMİSYON ÜYELERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 11

CMK Komisyon üyeleri aşağıda yazılı görev ve yükümlülükleri yerine getirir;

a-CMK Komisyon Başkanı ve CMK Komisyon Genel Sekreteri tarafından belirlenen, olağan ve olağanüstü toplantılara katılmak.

b-CMK Komisyonu’nun araştırması gereken konuları, komisyon üyesi olarak gördükleri sorunları komisyon gündemine sunarak, yasal çözüm yolları hakkında komisyonun karar almasını sağlamak.

CMK KOMİSYONU ESAS, USUL VE İŞLEYİŞİNE DAİR GENEL BİLGİLER

MADDE 12

Edirne Barosu’na üye olup, yazılı başvuruları üzerine Edirne Barosu Yönetim Kurulu tarafından komisyonda görev alması uygun görülen kişilerden oluşur. Başvuru süresi, genel kurul sonucu göreve başlayan yönetim kurulu tarafından yapılacak üyelik başvuru çağrı duyurusundan itibaren 15 gündür.

CMK Komisyon Başkanı, CMK Komisyon Başkan Yardımcısı ile CMK Komisyon Genel Sekreteri, CMK Komisyonu üyeleri arasında yapılan oylama ile belirlenir.

Toplantıya çağrı, komisyonda görev almak isteyen tüm üyelerin baroya bildirdiği cep numarasına mesaj atma suretiyle yapılır.

Başkanın bulunmadığı toplantıları sırasıyla CMK Komisyon Başkan Yardımcısı, CMK Komisyon Genel Sekreteri ve en kıdemli üye tarafından, başkan vekili sıfatıyla yönetilir.

Komisyon üye tam sayısının yarısından fazlasıyla toplanır. Kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır, eşitlik halinde CMK Komisyon Başkanı’nın; CMK Komisyon Başkanı’nın yokluğunda ise CMK Komisyon Başkan Yardımcısı’nın onunda yokluğu halinde CMK Komisyon Genel Sekreteri’nin oyu iki oy sayılır.

Komisyon en az ayda 1 kez toplanır. Zorunlu hallerde komisyon toplantısı tatil edilebilir veya ertelenebilir.

Komisyon üyeleri toplantıya katılmayacaklarında mazeretlerini CMK Komisyon Başkanı veya CMK Komisyon Sekreteri’ne yazılı olarak bildirirler.

Geçerli bir mazeret olmadan; birbirini takip eden 3 toplantıya veya 1 yıl içinde toplam 6 toplantıya katılmayan üyenin üyeliği CMK Komisyon Başkanı’nın teklifi ve CMK Komisyonu’nun kararı ile sona erer.

CMK Komisyonu, Edirne Barosu’nun, çalışma komisyonlarına ilişkin düzenlemeleri gereğince oluşturulur ve bu düzenlemelere göre, görevlerini yerine getirir, yeni bir kurul oluşturuluncaya kadar görevine devam eder.

CMK Komisyonu, ceza yargılamasının; yasalara, uluslararası sözleşmelere, meslek kuralları ve etiğine, kurulun yerleşmiş kararlarına ve ceza yargılamasına ilişkin tüm düzenlemelere uygun, adaletli ve insan haklarına saygılı, ilke ve yöntemlerini belirler ve ortak uygulamayı sağlar.

CMK ÇALIŞMA BÖLGELERİ

MADDE 13

Edirne Barosu’na bağlı olan ilçelerin, her biri adli ve idari yetki sınırları farklı olması nedeniyle ayrı bir çalışma bölgesi sayılır. Edirne Barosu’na bağlı CMK Komisyonu’nun kararları aynı zamanda bu çalışma bölgelerinde bulunan müdafii listesindeki avukatları da bağlar.

İLÇE CMK TEMSİLCİLERİ GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 14

CMK Komisyonu tarafından görevlendirme yapılmayan ilçelerde Edirne Barosu Yönetim Kurulu tarafından Baro İlçe Temsilcisi belirlenmiş ise bu kişi aynı zamanda CMK İlçe Temsilcisi görevini de yürütür. İlgili Baro İlçe Temsilcisinin, CMK İlçe Temsilcisi görevini kabul etmemesi halinde CMK Komisyonu tarafından o ilçede bulunan en az 1 avukat CMK İlçe Temsilcisi olarak belirlenir. CMK Komisyonu tarafından belirlenen ilçe temsilcisi, ilçede görev yapan avukatlar arasındaki organizasyonun sağlanması, nöbet listelerinin hazırlanması, sorunlarının çözümlenmesi ve CMK Komisyonu ile kurulacak ilişkileri düzenlemek amacıyla gerekli önlemleri alır.

EĞİTİM SEMİNERLERİ VE SERTİFİKA PROGRAMLARI

MADDE 15

CMK sisteminde yer almak isteyen avukatların, uygulamada birlik, dayanışma, iletişim ve işbirliğinin sağlanması amacıyla eğitici ve öğretici mahiyette olan CMK eğitim seminerlerine katılma zorunluluğu vardır. Seminerlerin içeriği, süresi, yeri ve zamanı, seminerlerin yönetimi, konuşmacıların belirlenmesi, bilim adamlarıyla diğer eğitici ve bilgi verici kişilerin seminere katılmalarının sağlanması, Edirne Barosu Yönetim Kurulunun vereceği yetki ile CMK Komisyonu’nca yapılır.

Bu yönergenin yayınlandığı tarihten itibaren, CMK listesinde yer almak ve Baro tarafından müdafi veya vekil olarak görevlendirilmek için, CMK Sertifika programlarına katılmak zorunludur. CMK sertifika programlarına katılmak için avukatlık stajının tamamlanmış olması yeterlidir. Eğitimlerin yapılması sırasında stajyer olan avukatların eğitime katılmaları halinde, avukatlık stajını tamamlamış olma şartı aranmaz, eğitimlerin açılma zamanına göre stajı tamamlamış olabilecekleri gözetilerek haklarına zarar gelmemesi açısından programı tamamlamış oldukları varsayılır. Mesleğe yeni başlayan avukatların, zorunlu eğitime katılıp sertifika almadan sisteme kayıtları yapılmaz.

CMK eğitim seminerlerinde verilen derslerin tamamına katılmak zorunludur. Bu şartları yerine getirmeyen avukatlara sertifika verilmez.

CMK müdafi ve vekil görev listeleri, Baro Yönetim Kurulu’nca ya da Baro yönetim kurulunun verdiği yetki üzerine CMK Komisyonu’nca, sertifika alan avukatlardan oluşturulur.

Mevcut listeye kayıtlı olup CMK görevini aktif olarak yürüten görevli müdafilerin düzenlenecek olan zorunlu eğitim seminerlerine katılmamaları durumunda Edirne Barosu Yönetim Kurulu kararı ile veya Edirne Barosu Yönetim Kurulunun vereceği yetki üzerine CMK komisyonunun kararı ile isimleri CMK görev listesinden silinebilir, bu nedenle CMK listesinden silinme kararı verilen avukata sertifika alıncaya kadar yeni görev verilmez, önceki verilmiş görevleri ise devam eder. Ancak bu yönergenin yayınlandığı tarihte halen CMK listesinde hizmet veren avukatların kazanılmış hakları kendilerine yapılacak bildirimden itibaren iki(2) yıl boyunca korunur. İki yıllık süre içinde yapılacak olan CMK eğitimlerine katılmaları halinde listede kazanılmış hakları korunan avukatlara, CMK listesinden silinebilme maddesi uygulanmaz. Bu kapsamda olan avukatlarda listelerden kontrol edilerek bildirim yapılır. Bildirimin usulüne uygun tebliğinden itibaren iki yıllık süre içinde herhangi bir CMK eğitimine katılmaları yeterli olup, katılmaları halinde kazanılmış hakları korunur.

Daha önce Edirne Barosu tarafından yapılan CMK seminerlerine katılan avukatlar, katılım listelerinden kontrol edilir, listelerde isimleri bulunan avukatlar sertifikalı sayılır ve halen CMK listesinde iseler kazanılmış hakları korunur, listede kayıtlı değil iseler, tekrar yazılmak istediklerinde eğitime katılmış olma zorunluluğu aranmaz. Bu isimler Baro Yönetim Kurulunca tespit edilerek ilan edilir ve de kazanılmış hakları korunur.

CMK Komisyonu, eğitim seminerleri konusunda Edirne Barosu’nun diğer komisyonları ile işbirliği yapabilir, ortak eğitimler ve toplantılar düzenleyebilir. Edirne Barosu üyesi ve gönüllü avukatlar arasında eğitimci yetiştirilmesine ilişkin programlar düzenleyebilir. Zorunlu sertifika eğitimleri yılda en az 2 kere yapılır. Ancak; gerekli görülmesi halinde Edirne Barosu Yönetim Kurulu kararı ile daha fazla sayıda eğitim semineri düzenlenebilir.

CMK GÖREVLENDİRME ESASLARI

MADDE 16

OCAS sistemine, gönüllü avukat atanması konusunda yasa, yönetmelik ve yönergeye uygun talep gelmesi halinde, eşitlik ilkesi gereğince derhal görevlendirme yapılır.

Gönüllü avukat görevlendirilmelerinde aşağıdaki ilke ve yöntemlere uyulur;

a-Zorunlu haller dışında görevlendirmeler sadece OCAS sistemi üzerinden yapılır.

b-Görevlendirmeler, gönüllü avukatların oluşturduğu nöbet listesinden adil dağılım ilkesine göre yapılır.

c-Acele yada zorunlu durumlarda; Baro Başkanı veya CMK Komisyonu Başkanı tarafından da derhal ve durumun özelliklerine göre liste dışı dahi gerekli görevlendirme yapılabilir. Bu durumda yapılan görevlendirme CMK Komisyonu’na bildirilir. Bu durumlarda da ücret ödenir.

d-Görevlendirme; soruşturma ve kovuşturma aşamaları için ayrı ayrı yapılır ve ayrı ücret ödenir.

e-Soruşturma aşamasındaki görevlendirme kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın veya yetkisizlik kararının kesinleşmesiyle, kamu davasının açılması durumunda ise iddianamenin kabulü kararı ile sona erer. Kovuşturma aşamasındaki görevlendirme ise yargılamanın yapıldığı il ya da ilçe dışında yargılamayı gerektirir görevsizlik ya da yetkisizlik kararının kesinleşmesi, esasa ilişkin hükmün kesinleşmesi ya da davanın nakline karar verilmesi ile sona erer.

f-Listelerde az puandan çok puana doğru sıralama esastır. En üstte en az puanlı avukat yer alır. Görevlendirme en az puanlı avukattan başlar. Görevi kabul eden avukatın puanına görev için belirlenen puan kadar puan eklenir. Avukat, eklenen puana göre listede ilgili sıraya düşürülür.

g-Görevlendirme, OCAS otomasyon sistemi aracılığıyla ilgili birimden istem yapılması sonrası, otomasyon sistemi aracılığıyla ilgili listelerdeki sıradaki avukatın otomatik olarak aranması usulüyle yapılır. Elektrik kesintisi, internet bağlantısı kesintisi, sunucu problemleri ve benzeri öngörülemeyen durumlarda avukat istemleri CMK Servisi’ne yönlendirilir. Bu durumda ilgili personel adaletli dağıtım ilkesi gereğince avukat ataması yapar.

CMK GÖREVLENDİRME DAĞILIMINDA ESASLAR

MADDE 17

Gönüllü avukat görevlendirilme dağılımlarında uygulanacak olan ilke, yöntem ve parametreler aşağıda belirtildiği gibi uygulanır;

a-CMK nöbet listeleri, Edirne Barosu’na kayıtlı ve 14. maddede yazılı sertifika sahibi avukatlar arasından gönüllülük esasına göre oluşturulur. Zorunlu hallerde Baro Başkanı ya da CMK Komisyon Başkanı sertifika sahibi olmayan avukatları da görevlendirebilir.

b-Nöbet listeleri ilçelerin coğrafi sınırları doğrultusunda oluşturulur. Adliye teşkilatı olmayan ilçeler, CMK Komisyonu kararı ile en uygun ilçe sınırlarına dâhil edilebilir.

c-Müdafi veya vekil talebi, kolluk, savcılık ya da mahkemelerce kendilerine verilen kullanıcı şifresi ve kullanıcı adı kullanılarak OCAS sistemine giriş yapılarak online olarak talep edilir. Gelen talep sistem tarafından değerlendirilir, ilgili nöbet listesinde en uygun olan avukattan başlayarak avukatın sisteme kaydettirdiği cep telefonuna çağrı yapar. Avukat görevi kabul ettiğinde veya reddettiğinde kendisine belirlenen görev puanı verilir ve listede puanı sırasına yerleşir.

CMK GÖNÜLLÜ AVUKAT LİSTESİ

MADDE 18

CMK hizmetlerinin yerine getirilmesinde gönüllülük esasını geçerlidir. Buna göre, CMK uygulaması çerçevesinde görev almak isteyen Edirne Barosu’na kayıtlı, SGK ya da vergi kaydı bulunan avukatlar arasından yazılı olarak CMK Komisyonu’na başvuruda bulunanlar ve CMK Komisyonu tarafından düzenlenecek eğitim seminerlerine katılıp bitirenler görev alabilirler. CMK gönüllü avukat listesine kaydolunacak avukat CMK Komisyonu’nun belirlediği görevlendirme ve görev esaslarını kabul eder ve göreve başlar. Bu yönergenin yürürlüğe girmesinden önce listede bulunan avukatların görevi, başvuru koşulu aranmaksızın devam eder. Ayrıca başka barolar tarafından yapılan CMK eğitim seminerine katılarak sertifika almış gönüllü avukatlar da bu yönergedeki işlemleri yerine getirdiklerinde listeye eklenirler.

CMK görevinden ve gönüllü avukat listesinden ayrılmak isteyen avukat, Edirne Barosu CMK Komisyonu’na vereceği yazılı bir dilekçe ile talebini bildirmesi üzerine, gönüllü avukat listesinden çıkartılır ve CMK görevinden ayrılır. Görevinden ayrılan avukat halen devam etmekte olan görevlerini CMK, Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi Ve Vekillerin Görevlendirilmeleri İle Yapılacak Ödemelerin Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Edirne Barosu CMK Yönergesi hükümlerine göre yükümlü ve sorumludur.

GÖNÜLLÜ AVUKATIN GÖREVİNİN SONA ERMESİ

MADDE 19

Görevden çekilme, haklı koşullar ya da yasal neden ve engellerlerin varlığı durumunda gerçekleşir. Görevden çekilen avukat bu durumu derhal yazılı olarak CMK Komisyonu’na bildirir.

Gönüllü avukatın aşağıda yazılı hallerde görevi sona erer;

a-Soruşturma aşamasında, kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın veya yetkisizlik kararının kesinleşmesiyle, kamu davasının açılması durumunda ise iddianamenin kabulü kararı ile sona erer. Kovuşturma aşamasında; yargılamanın yapıldığı il ya da ilçe dışında yargılamayı gerektirir görevsizlik ya da yetkisizlik kararının kesinleşmesi, esasa ilişkin hükmün kesinleşmesi ya da davanın nakline karar verilmesi ile sona erer.

b-Müdafii, vekil ya da kendisine müdafii ya da vekil görevlendirilen kişinin ölmesi, Müdafii ya da vekilin baro tarafından işten yasaklanması, meslekten çıkarılması veya herhangi bir nedenle baronun süreli veya süresiz olarak silinmesi ile sona erer.

c-Kişinin, kendisine bir müdafii veya vekil seçmesi ile sona erer.

d-Kovuşturma aşamasında davaların birleştirmesi durumunda; birleştirme kararı ile esası kapanan dosyalardaki müdafi ve vekillerin görevi sona erer.

ÜCRET VE GİDERLER

MADDE 20

Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının istemi üzerine baro tarafından görevlendirilen müdafi ve vekile, avukatlık ücret tarifesinden ayrık olarak hazırlanan ve her yıl Ocak ayında yürürlüğe giren "Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin Tarife" gereğince, Adalet Bakanlığı bütçesinde bu amaçla yer alan ödenekten ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ücret ödemesi yapılır. Bu madde uyarınca yapılacak ödeme ve uygulamaya ilişkin usûl ve esaslar “Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi Ve Vekillerin Görevlendirilmeleri İle Yapılacak Ödemelerin Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik”  ile belirlenir.

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER

MADDE 21

Bu yönergenin yürürlüğe girmesi ile Edirne Barosu Yönetim Kurulu’nca ve Edirne Barosu Genel Kurulu’nca daha önce kabul edilip yürürlüğe konulan diğer tüm yönergeler yürürlükten kaldırılmıştır.

 

 

UYGULAMA VE YÜRÜRLÜK

MADDE 22

Bu yönerge, Edirne Barosu Yönetim Kurulu’nca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Bu yönerge hükümleri Edirne Barosu Başkanlığı’nca yürütülür. Bu yönergenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek sorunların giderilmesi ve gerekli önlemlerin alınması ile bu yönergede düzenlenmeyen konularda, son karar organı Edirne Barosu Yönetim Kurulu’dur. CMK Komisyonu’nun önerisi ve Edirne Barosu Yönetim Kurulu kararı ile değişiklik yapılabilir. 08.02.2019

 

Av. Alper PINAR                    Av. Aylin ARIKAN                     Av. Ulaş PAMUKÇU

Baro Başkanı                          Başkan Yardımcısı                    Genel Sekreter

 

 

 

 

 

Av. Burak GÜNGÖRMEDİ             Av. Nebi DOĞAN                  Av. Arzu ÇAĞATAY

Sayman                                     Üye                                    Üye

 

 

 

 

 

Av. Kaan POLAT                         Av. Sinan TEKİN                  Av. Üzeyir YÜKSEL

Üye                                          Üye                                    Üye

 

 

      

     

 

                          Av. Betül TOPÇUOĞLU                   Av. Nail KARAKUŞ

                             Üye                                            Üye