AVUKAT HAKLARI MERKEZİ YÖNERGESİ
Tarih: 24.07.2019| Okunma Sayısı: 4904

EDİRNE BAROSU

AVUKAT HAKLARI KOMİSYONU

YÖNERGESİ

 

AMAÇ

Madde 1. Bu Yönergenin amacı Avukat Hakları Komisyonu’nun kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

KURULUŞ

Madde 2.Edirne Barosu Avukat Hakları Komisyonu, Edirne Barosu Yönetim Kurulu kararı ile kurulur ve üyeleri gönüllülük esas olmak üzere atama yolu ile belirlenir.

TANIMLAR VE KISALTMALAR

Madde 3. Bu yönergede geçen,

Baro: Edirne Barosu Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu,

AHK: Edirne Barosu Avukat Hakları Komisyonu,

Komisyon Başkanı: Avukat Hakları Komisyonu Başkanı,

Başkan Yardımcısı: Avukat Hakları Komisyonu Başkan Yardımcısı,

Yürütme Kurulu: Avukat Hakları Komisyonu YürütmeKurulu,

Genel Sekreter: Avukat Hakları Komisyonu Genel Sekreteri,

Komisyon Üyeleri: Avukat Hakları Komisyonu Üyeleri,

Koordinatör: Komisyon ile koordinasyondan sorumlu Baro Yönetim Kurulu Üyesini

ifade eder.

AHK'NIN ÇALIŞMA İLKELERİ

Madde 4. AHK; yargının bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü ilkelerini dikkate alarak bağımsız savunma erkininkorunması ve Avukatlık mesleğine hizmet amacı doğrultusunda çalışır.

Ayrıca bu yönerge kapsamında avukatlara verilen hertürlü hukuki destekte, hakların korunması, geliştirilmesi amacı doğrultusunda gerçekleştirilecek faaliyetlerde;

1. Birleşmiş Milletler tarafından 7 Eylül 1990 tarihinde kabul edilen Avukatların Rolüne İlişkin Temelilkeler Bildirgesi (HAVANA KURALLARI),

2. Avrupa Konseyi Avukatlık Mesleğinin terasındakiÖzgürlükler Hakkında 9 numaralı Tavsiye Kararı,

3. Birleşmiş Milletlerin Yargı Bağımsızlığı Temel Prensipleri,

4. 2 Ağustos 1991 tarihinde düzenlenen UluslararasıAvukatlar Birliği (UIA) genel kurulu tarafından kabuledilen Uluslararası Avukatlar Birliği MORÎELÎA Şartı,

5. 27 Ekim 2002 tarihinde Sydney'de toplanan Uluslararası Avukatlar Birliği (UIA) Genel Kurulu'nca kabul edilen 21. Yüzyılda Avukatlık Meslek KurallarınaDair TURİN ilkeleri esas alınır.

GÖREV KAPSAMI

MADDE 5. AHK üyelerine yapılacak görev, avukatınyaptığı görev sırasında veya görevinden dolayı avukatlık mesleğine ve meslek mensuplarına yönelik her türlü hak ihlallerine karşı avukatlık mesleğini ve avukatlarısavunmak, mesleki saygınlığının korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak, bu konularda hertürlü yasal ve idari girişimde bulunmak üzere Baro YönetimKuruluna öneride bulunmaktır.

Her iki tarafı da avukat olan, Avukatlar arası anlaşmazlıklar ile Avukatın Disiplin Hukuku yönünden sorumluluğunu gerektiren ve avukatın aleyhine olan işlemlerde ilke olarak AHK'nın işlem yapma, görüş bildirme,disiplin duruşmalarına gözlemci tayin etme görev veyetkisi yoktur. Ancak, Baro Yönetim Kurulu’nun talebi halinde AHK bu durumlara ilişkin olarak görüş bildirebilir.

GÖREVLENDİRİLMENİN YASAL DAYANAĞI

Madde 6. AHK üyelerinin göreve ilişkin yetkisininyasal dayanağı Avukatlık Kanunu 95/4 Maddesi hükmüne göre alınmış olan Baro Yönetim Kurulu kararıdır.

Baro yönetim kurulu, baronun evrensel hukuk normlarından, avukatlık mesleği ile ilgili uluslararası belgelerden, ilkelerden, ulusal mevzuatta yer alan yasaldüzenlemelerden ve Avukatlık Kanunundan doğanhak ve yetkiye dayanarak AHK’nın yapılanmasını veçalışmasını düzenler.

AHK YÜRÜTME KURULU

Madde 7.Avukat Hakları Komisyonu Yürütme Kurulu (1) Başkan (1) Başkan Yardımcısı (1) Genel Sekreter olmak üzere (3)kişiden oluşur.

Avukat Hakları Komisyonu Yürütme Kurulu’nun tüm üyeleri komisyon üyelerinin salt çoğunluğunun kararı ile seçilir.

Yürütme Kurulu üyelerinden birinin;

-Görevden çekildiğini belirtmesi,

- Mazeretsiz olarak 3 toplantıya katılmaması veya almış olduğu bir görevlendirmeyi takip eden ilk toplantıya mazeretsiz olarak katılmaması nedeniyle Baro Yönetim Kurulu tarafından hakkında işbu yönergenin madde 11/4 hükmü uyarınca komisyon üyeliğinden çıkarılma kararı verilmesi,

-Komisyon üyeliğinden istifa etmesi ve istifasının kabulüne dair Baro Yönetim Kurulu kararının komisyona bildirilmesi,

-Baro Yönetim Kurulu tarafından komisyon üyeliğine ya da Yürütme Kurulu’ndaki görevine son verilmesi kararının komisyona bildirilmesi

Durumlarında aynı usulle seçim yapılır.

Boşta kalan göreve aday olan hiçbir komisyon üyesi yoksa, Avukat Hakları Komisyon Başkanı komisyon üyelerinden bir kişiyi görevlendirir.

TOPLANTI VE KARAR

Madde 8. AHK iki haftada en az bir kez toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşit çıkması halinde başkanın oyu lehine karar verilir. (Bir konuda görevlendirilen Komisyon Üyelerinin görevlendirme tarihini takipeden ilk toplantıya katılması ve görevlendirme konusuhakkında Komisyonu bilgilendirmesi zorunludur. Mazeretli olarak katılamaması durumunda, ise görevlendirme tarihini takip eden ilk toplantı öncesinde görevlendirme konusu hakkında yazılı bildirim sunmak durumundadır. Bu yazılı bildirim toplantıda tüm üyelere okunur ve komisyon klasöründe muhafaza edilir.)

AHK'NIN GÖREVLERİ

Madde 9.

1. Avukatlık onuru ve saygınlığının korunmasına yönelik çalışmalar yapmak, projeler geliştirmek veBaro Yönetim Kuruluna öneri olarak sunmak,

2. Avukatın görevi nedeniyle veya görevi sırasındakarşılaştığı her türlü haksızlıklarda hukuki yardımdabulunmak,

3. Avukatlık mesleğinin gelişmesine ve avukat haklarının korunmasına yönelik eğitim çalışmaları yapmak üzere proje hazırlamak ve Baro Yönetim Kurulunaöneri olarak sunmak,

4. Avukatlık Mesleği ile ilgili arşiv ve istatistiki çalışmalar yapmak,

5. Adli yıl içerisinde yaptığı çalışmaları Baro İnternetsitesinin komisyona ayrılan link üzerinden düzenliolarak yayınlanmasını sağlamak üzere Koordinasyondan sorumlu Baro Yönetim KuruluÜyesine bilgi vermek, koordinatörün oluru ileyayınlamak,

6. Avukatın mesleki faaliyetleri sırasında karşılaştığı,hukuki- fiili engel ve güçlükleri tespit etmek, bukonularda alt çalışma grupları oluşturmak, bu tespitlerile çözüm önerilerini Baro Yönetim Kuruluna Rapor halinde sunmak,

7. Uluslararası alanda avukat hakları konusundakigelişmeleri izlemek, edinilen bilgileri raporlayarakhazırlanan önerilerle birlikte Baro Yönetim Kurulunasunmak,

8. Komisyona intikal eden başvuruları değerlendirerekgerekli çalışmayı yapmak, başvuru sahibini bilgilendirmek,

9. Avukatın görevi nedeniyle açtığı veya aleyhine açılan davalarda, Yönetim Kurulunun görevlendirmesihalinde duruşmaları izlemek, rapor düzenlemek veYönetim Kuruluna sunmak,

10. Eğitim çalışmaları için gerekli hazırlık ve organizasyonları yapmak, Baronun diğer kurul ve komisyonları ile ortakçalışmalar yapmak, AHK çalışmalarını meslektaşlara duyurmak yapılan çalışmalar hakkında koordinasyondan sorumlu Baro Yönetim Kurulu Üyesini ve Baro Yönetim Kurulunu bilgilendirmek,

11. Baro Yönetim Kurulu tarafından verilen görevleri yerinegetirmek.

AHK'NİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

Madde 10. Baro tarafından Komisyona yazılı olaraksevk edilen işler, Komisyona telefon ile doğrudan yapılan başvurular ile işin mahiyeti ve ivediliği nedeniyledoğrudan AHK'ya iletilen konularda; Komisyon Başkan,Başkan Yardımcısı ya da Baronun belirlemiş olduğu görevli personelce AHKüye listesinden olayın özelliğine göre Komisyon üyelerinden,bir veya birkaç avukatagörevlendirme yapılır.

Görevlendirilen Komisyon Üyesi,istemde bulunan Avukatın istemi konusunda yazılı başvurusunu alır, konu hakkında tutanaktanzim eder ve/veya konu hakkındaki hukuki görüşünü içeren bir rapor düzenler.

Görevlendirilen Komisyon Üyesi, istemde bulunan Avukat tarafından düzenlenen başvuru dilekçesiile kendi tanzim etmiş olduğu tutanağı, takipeden ilk AHK toplantısında AHK Başkanlığı'na sunar.

AHK Yürütme Kurulunun incelemesinden geçen tutanak ve/veya rapor AHK toplantı gündemine alınıpgörüşüldükten sonra durumkomisyon toplantı tutanağına kayıt edilir. Başvuru dilekçesi ile tutanak ve/veya raporun bir nüshası komisyon klasörüne konulur ve asıllarıgereğinin yapılması için bir üstyazı ile Baro Yönetim Kurulu’na sunulur.

Baro Yönetim Kurulu’nca evraklar hakkında gerekli kayıtlar yapılır veilk Baro Yönetim Kurulu toplantısında değerlendirilerek, süreç ve işlemler hakkında komisyona bilgi verilir.

AVUKAT HAKLARI KOMİSYONU

Madde 11.

1. AHK, Baro Yönetim Kurulu tarafından en az 6 ençok 12 üyenin ataması ile oluşturulur. Baro Yönetim Kurulu üye sayısını arttırmaya veya azaltmayayetkilidir. Üyelerin atanmasında gönüllülük esastır.

2. AHK, komisyon üyeleri tarafından seçilecek Yürütme Kurulu tarafından yönetilir. Baro YönetimKuruluna ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara karşı Komisyonu, Başkan ve/veya Başkan Yardımcısı temsileder. Komisyon Başkanı, Komisyon Başkan Yardımcısı ve Komisyon Genel Sekreterinden oluşan Komisyon Yürütme Kurulu, yapılan işlemler ve alınan kararlar hakkında AHK üyelerini bilgilendirir.

3. AHK en az 2 haftada 1 kez toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Bunun dışındaYürütme Kurulu, Başkan, Başkan Yardımcısı, Yürütme Kurulu Üyeleri ya da Komisyon üyelerinin çağrısıüzerine her zaman toplanabilir. Baro Başkanı ve/veya Koordinasyondan sorumlu Baro Yönetim Kurulu Üyesi gerek gördüğü her toplantıya katılabilir. Toplantıya çağrıtelefon, faks, internet, elektronik posta veher türlü iletişim aracı ile yapılabilir.

4. Mazeretsiz olarak 3 toplantıya katılmayan veya almış olduğu bir görevlendirmeyi takip eden ilktoplantıya mazeretsiz olarak katılmayan AHK üyesinin üyeliği kural olarak son bulur. Yürütme Kurulu bu durum ile ilgili olarak gereğinin takdiri için Baro Yönetim Kuruluna bildirimde bulunur. Baro Yönetim Kurulu’nun kararı ile ilgili üyenin komisyon üyeliği son bulur ve bu durum, Komisyon Genel Sekreteri tarafından ilgili üyeye bildirilir.

5. Yürütme Kurulu davetli olduğu seminer, sempozyum, panel ve sair toplantı ve davetlere AHK adınakatılacak üyeleri Baro Yönetim Kuruluna bildirir.

6. Yürütme Kurulu, görevlendirilen AHK üyesinin yapmış olduğu işlemleri her aşamada izlemek ve desteklemekle görevlidir.

7. Yürütme Kurulu gerektiğinde alt gruplar oluşturabilir ve bu alt gruplar arasında görev dağılımı yapar.

8. Yürütme Kurulu AHK üyesi avukatlar arasında eşitlik ve adil dağılım ilkesi gereğince görevlendirmeyapar.

AHK YÜRÜTME KURULUNUN GÖREVLERİ

Madde 12. Yürütme Kurulu Komisyon faaliyetlerinin kesintisiz işleyişini sağlamakla görevlidir.

Komisyon Başkanı:Komisyon toplantılarına başkanlık etmek, gelen işleri AHK'nın bilgisine sunmak, Başkan Yardımcısı veYürütme Kurulu üyeleri arasında görev dağılımı yapmak, Yürütme Kurulunca yapılacak görevlendirmelerin koordinasyonunu sağlamak, yapılan çalışmalar veyapılması planlanan faaliyetler ile ilgili Koordinasyondan Sorumlu Baro Yönetim Kurulu Üyesini bilgilendirmek,AHK'nınolağan işlerinin aksamadan yürütülmesi için gerekliönlemleri almak, Komisyona iletilen şikâyet ve ihbarlarda bir veya gereği sayıda üyeyi doğrudan görevlendirmek, Baro Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlarıAHK'ya aktarmakla görevlidir.

Başkan Yardımcısı: Başkanın katılmadığı toplantılaraBaşkanlık yapmak, Başkanın katılamadığı faaliyetlerdeBaşkanın yükümlülüklerini yerine getirmek, görevlendirmelere ilişkin koordinasyonun sağlanmasında Başkana yardımcı olmak, Baro ile olan görevlendirme veyazışmalar ile görevlendirmelere ilişkin yapılan başvuru ve üyelerce tutulan tutanak ve düzenlenecek raporları, Baro Yönetim Kurulunca verilen kararları takipetmek, AHK’nın tanıtımı için yapılacak iş ve işlemleriyürütmek ve bu konularda AHK üyelerini bilgilendirmekle görevlidir.

Genel Sekreter: Baro Yönetim Kurulu ve Baronun diğerMerkez, Kurul ve Komisyonları ile iletişim sağlayarakgerekli organizasyonları sağlamak, sosyal aktivitelerive diğer organizasyonları düzenlemekle görevlidir.

Genel Sekreter ayrıca; AHK dosyalarını düzenlemek,toplantı hazırlığı yapmak, AHK başkanı tarafından belirlenen toplantı tarih ve saatini komisyon üyelerine duyurmak, Başkan tarafından önerilengündemi hazırlamak ve AHK Başkanı’nın istemi halinde gündeminüyelere zamanında ulaşmasınısağlamak, toplantı tutanağı oluşturmak, Baro ile yapılan yazışmaları arşivleyerek saklamak, kararları tutmak ve ilgililere imzalatmak, toplantıya katılanları tespitetmek ve AHK Başkanı’nın istemi halinde devam çizelgeleri tutmak, talep, şikayet veönerileri kayıt altına alıp Komisyon Yürütme Kuruluna sunmaklagörevlidir.

 

AHK ÜYELERİNİN GÖREVLERİ

Madde 13.

1. AHK'nın görevleri ve faaliyet konularına uygun şekilde hareket etmek,

2. AHK toplantılarına katılmak ve katılamayacağı durumlarda çağrı, telefon, faks, internet, elektronik posta ve her türlü iletişim aracı ile mazeretini bildirmek,

3. Oluşturulan alt gruplarda görev almak,

4. Görevlendirmelerin sonucunda düzenlenen rapor ve tutanakları, takip eden ilk toplantıda Komisyon Başkanı'na sunmak ve Komisyon üyelerinebilgilendirme yapmak,

5. Görevlendirme konusu ile ilgili Baro Yönetim Kurulu'ncaalınan kararları ve yapılan işlemleri takip ederek AHK’yı bilgilendirmek,

6. İvedi işlerde Komisyon Başkanının vereceği görevleriyerine getirmek,

7. Görevlendirilen komisyon üyesi, Baro Yönetim Kurulu’nca alınan kararları ve yapılan işlemleri takipederek, görevlendirme konusunun adli ve idarimercilerce soruşturma ve kovuşturma konusu edilmesi halinde, süreci son aşamasına kadar izlemek ve AHK Yürütme Kuruluna gecikmeksizin bilgivermek,

8. AHK'nın etkin, disiplinli çalışması için katkıda bulunmak.

İLÇE GÖREVLENDİRİLMELERİ

Madde 14. AHK Başkan veya Başkan Yardımcısı tarafından AHK üyesi olan bir Avukatın faaliyet gösterdiği ilçe için hususi olarak görevlendirilmesi mümkündür.

Bir üye faaliyet göstermediği ilçe için hususi olarak görevlendirilemez.

YÖNERGEDE HÜKÜM BULUNMAMASI HALİ

Madde 15. Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerdeAvukatlık Kanunu ve Meslek Kuralları hükümleri uygulanır.

YÜRÜTME VE YÜRÜRLÜK

Madde 16. Bu Yönerge hükümleri Edirne Barosu Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Bu yönerge Baro Yönetim Kurulu'nun 05.07.2019 tarih ve 2019/130 sayılı kararıyla 05.07.2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

ETKİNLİK TAKVİMİ

Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Temmuz 2024><<
Temmuz 2024
 PSÇPCCP
2624252627282930
271234567
28891011121314
2915161718192021
3022232425262728
312930311234

18.07.2024
AV. GÖKHAN KARAKOÇ
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.