EDİRNE BAROSU GENÇ AVUKATLAR MECLİSİ YÖNERGESİ
Tarih: 24.07.2019| Okunma Sayısı: 4404

EDİRNE BAROSU

GENÇ AVUKATLAR MECLİSİ YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ KISIM

AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK

 

AMAÇ

Madde 1-)Edirne Barosu Genç Avukatlar Meclisi'nin kuruluş, görev, yetki ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

 

KAPSAM

Madde 2-) Bu yönerge Edirne Barosu'na kayıtlı TBB Avukatlık Ruhsatname tarihi baz alınarak meslekte beş yılını ve her halükarda 35 yaşını doldurmamış avukatların yargı organları,adliye personeli ve kamu kurumları ile yaşadıkları problemlere ilişkin tartışma ortamı oluşturmak,bunadair istek, öneri ve eleştiriler ile çözüm tekliflerini değerlendirmek,Edirne Barosuna ve diğer ilgili Kurum ve Kuruluşlara iletilmek üzere karar almak,Edirne Barosu yönetimi ile Genç Avukatlar Meclisi Yönetim Kurulu arasındaki ilişkilerin düzenlenmesini ve sağlıklı yürütülmesine dair hükümleri kapsar.

 

DAYANAK

Madde 3-)Bu yönerge 1136 sayılı Avukatlık Yasasının 95/15Maddesi uyarınca Edirne Barosu Yönetim Kurulu'nun 25.01.2019 tarihli 2019/12 sayılı kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

 

İKİNCİ KISIM

GENÇ AVUKATLAR MECLİSİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 

MECLİSİN AMACI

Madde 4-) Edirne Barosu'na kayıtlı genç avukatların baro yönetimi nezdinde temsilini,mesleki, ekonomik sorunları ile mesleki problemlerinin sorunsuzca yönetim organlarına iletilmesini ve meslektaşlar arasındaki sosyal ilişkilerin kuvvetlenmesi ile sosyal kültürel faaliyetlerle birliktelik ve dayanışmanın gelecekte de devamlı olmasının sağlanması,genç avukatları ilgilendiren konularda baro nezdindeki komisyonlara,kurullara ve merkezlere,yargılama ve uzlaşma görüşmelerine temsilci gönderilmesi,mesleki eğitim faaliyetlerinin organizasyon ve uygulaması, yargı organları,adliye personeli ve kamu kurumları ile yaşanan problemlere ilişkin tartışma ortamı oluşturması ve buna dair istek,öneri ile çözüm tekliflerinin sunulması,genç avukatların yönetime ve sorunların çözümüne etkin olarak katılımların sağlanması.

 

 

 

 

MECLİSİN GÖREVLERİ

Madde 5-)

a)Genç Avukatlar Meclisi'nin Baro Yönetimi nezdinde temsilciler aracılığıyla temsil edilmesi,

b)Meclis üyelerinin mesleğe ve özlük haklarına ilişkin problemlerinin saptanması,derlenmesi,çözüm önerileri üretilmesi,

c) Önerilerin baro yönetim kuruluna iletilmesi,

d) Genç Avukatlar Meclisi tarafından Yönetim Kurulu’na iletilecek öneriler ile ilgili olarak sunulan önerinin konuşulacağı, Yönetim Kurulu toplantısında Yönetim Kurulu’nun gerek görmesi halinde Genç Avukatlar Meclisi Başkanı’nın Yönetime davet edilerek önerinin birlikte tartışılması;

 

MECLİSİN ORGANLARI

Madde6-)Genç Avukatlar Meclisi organları şunlardır;

a)Genel Kurul

b)Yürütme Kurulu

c)Denetleme Kurulu

 

ÜYELERİ

Madde7-)Edirne Barosuna kayıtlı, her halükarda 35 yaşını doldurmamış olmaları kaydıyla TBB Avukatlık Ruhsatname tarihi baz alınarak meslekte beş yılını doldurmamış avukatlar ve stajyer avukatlar Genç Avukatlar Meclisinin doğal üyesidir

 

BÜTÇESİ

Madde8-)Edirne Barosu Genç Avukatlar Meclisi'nin çalışmalarının ve etkinliklerinin giderleri Baro bütçesinden karşılanır. Bu giderlerin tahakkukunda ve ödenmesinde yürürlükteki mevzuat esasları uygulanır.

 

GENEL KURUL

Madde9-)Görevi;

1-Başkan,Yürütme ve Denetleme Kurulu üyelerini seçmek,

2-Bu yönergenin 4. maddesinde yer alan amacauygun olarak,Genç Avukatlar Meclisi üyelerinin mesleğeilişkin problemlerinin saptanması,çözüm önerileri üretilmesi konusunda görüşmek üzere,olağan ve olağanüstü toplantıları gerçekleştirmek.

3- Gündemdeki konuları görüşmek,gerekli gördüğü tavsiye kararlarını almak,

4- Bir sonraki toplantıda görüşülmesini istenilen konuların gündeme alınmasına karar vermek.

 

Madde 10-)Toplantı ve usulleri.

 

1- Seçimli Olağan Toplantı; Genel Kurul her yıl Mart ayının üçüncü cumartesi günü saat 10.00'da Yürütme Kurulu Başkanından sonra gelmek üzere ilk kuruluş aşamasında Baro Başkanı’nın daveti üzerine gündemindeki maddeleri görüşmek,yürütme ve denetleme kurullarını seçmek üzere toplanır.

2. Olağan Toplantı; Genel kurul altı ayda bir kez madde 9/2 de sayılan görevleri yerine getirmek üzere toplanır. Toplantı yürütme kurulu tarafından yönetilir.

3. Olağanüstü Toplantı;Genel Kurul;Yürütme Kurulu'nun gerekli gördüğü hallerde veya Genç Avukatlar Meclisi üyelerinin en az 1/10' unun yazılı talebi ile Olağanüstü olarak toplanır. Toplantı gündemi, yeri, gün ve saati Yürütme Kurulu’nca yedi gün içerisinde belirlenir ve ilan edilir.

 

TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI

 

Madde 11-)Seçimli Olağan toplantı görüşme ve karar yeter sayısı:

 

Seçimli olağan Toplantı: Genç Avukatlar Meclisi, ilk toplantıda salt çoğunluk ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluk oyu ile karar alınır. İlk toplantıda salt çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantı aynı gün aynı yerde saat 12.00’de salt çoğunluk aranmaksızın toplanır ve ikinci toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Toplantıyı yönetmek üzere, toplantıya katılan en kıdemli üyelerden, kıdem sırasına göre bir Başkan, iki Başkan Yardımcısı ve iki Kâtip üyeden oluşan Divan Başkanlığı oluşturur. Seçimlerde her hangi bir göreve aday olan üye Divan Başkanlığı’nda görev alamaz. Boş kalan üyenin yeri kıdem esasına göre doldurulur. Seçim gizli oy ile açık sayım usulü ile yapılır. Seçim oylaması ve sayımı Divan Başkanlığı’nca yürütülür. Başkan adaylardan en çok oyu alan Başkanlığa seçilir. Oyların eşitliği halinde adaylardan daha fazla kıdemi olan seçilir. Üyelikler, adaylar arasında en yüksek oyu alandan en düşük oy alana kadar yapılacak sıralamaya göre belirlenir. Seçim dönemlerinde seçim gününe dek sonradan eklenen doğal üye olması halinde sekretarya tarafından başkan adaylarına bildirilir.

 

Madde 12-)Olağan toplantı görüşme ve karar yeter sayısı:

Olağan toplantı, toplantıya katılan üyelerle, çoğunluk aranmaksızın yapılır. Toplantıyı Yürütme Kurulu yönetir. Karar yeter sayısı toplantıya katılanların salt çoğunluğudur. Oylama açık oyla yapılır. Oyların eşitliği halinde Genel Kurul Olağan toplantısını yöneten Yürütme Kurulu Başkanı’nın bulunduğu taraf üstün sayılır. Gündemin 2,6,7 ve 8. Maddeleri dışındaki maddeler uygulanarak toplantı yönetilir.

 

Madde 13-)Toplantı Gündemi:

1-Açılış.

2-Bir Başkan ve Bir Başkan Yardımcısı ile iki üyeden oluşan divanın seçimi.

3-Faaliyet raporunun okunması.

4-Denetleme raporunun okunması.

5-Okunan raporların görüşülmesi.

6-Kurulların ibrası.

7-Adayların tanıtımı.

8-Seçim (1 Başkan, 8 Yürütme Kurulu Üyesi ve 3 Denetleme Kurulu Üyesinin seçimi)

9-Dilek ve Temenniler.

10-Kapanış.

 

Madde 14-)Adaylık:

Başkan, Yürütme Kurulu ve Denetleme Kurulu adayları, adaylıklarını en geç seçim günü oluşturulan divana bildirir. Adaylıklarını bildirmeyenlerin veya seçim tarihi itibarıyla doğal üye olmayanların adaylıkları kabul edilmez. Seçimler, Avukatlık Kanunu seçim usullerine göre yapılır.

 

YÜRÜTME KURULU

 

Madde 15-)Genç Avukatlar Meclisi Yürütme Kurulu’nun Oluşumu ve toplantılar:

Bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı, bir Genel Sekreter ve altı üyeden oluşur. Yürütme Kurulu Genç Avukatlar Meclisi’nin yılda bir kez yapılan seçimli Olağan toplantısından en yüksek oyu alarak seçilen bir Başkan ve en yüksek oyu alarak seçilen 8 üyeden oluşur. Yürütme Kurulu Başkanı; Yürütme Kurulu’nun ilk toplantısında, Başkan Vekili ve Genel Sekreteri seçerek görev dağılımını belirler. Yürütme Kurulu Başkanı Genç Avukatlar Meclisi’nin Başkanıdır.

Yürütme Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar verir. Oylarda eşitlik halinde, Başkanın bulunduğu taraf üstün tutulur.

 

Madde 16-)Yürütme Kurulu’nun görev süresi:

Edirne Barosu Genç Avukatlar Meclisi Başkanı Yürütme Kurulu’nun görev süresi bir yıldır. Bu süre içerisinde doğal üyelik kaybedilse dahi Başkan ve Kurul Üyeleri sonraki Olağan seçime kadar görevlerinin başında kalırlar. Her hangi bir nedenle görevlerinin boşalması durumunda üyelerden en yüksek oy alandan başlamak üzere boşalan üyelik doldurulur. Aynı kişiler yeniden seçilebilir.

 

Madde 17-)Yürütme Kurulu’nun Çalışma Yeri:

Baro Yönetimince Genç Avukatlar Meclisi Yürütme Kurulu’nun üstünden çalışmaları için uygun bir yer ve gereçler tahsis edilir.

 

Madde 18-)Yürütme Kurulu’nun Görevleri:

1-Genç Avukatlar Meclisi Yürütme Kurulu’nun, Meclisin sürekli organı olarak görevleri;

2-İki haftada bir toplantı yapmak, Genç Avukatlar Meclisi Genel Kurulu’na sunulacak projeleri hazırlamak,

3-Genç Avukatlar Meclisi Genel Kurulu’nu altı ayda bir kez toplamak, toplantıya başkanlık etmek, gündemi hazırlamak ve meclis üyelerine duyurmak.

4-Genç Avukatlar Meclisi Genel Kurulunda alınan kararları yürütmek.

5-Genç Avukatlar Meclisi çalışmalarını meslektaşlara duyurmak, Yürütme Kurulu toplantı tutanaklarını yayımlamak.

6-Genç Avukatlar Meclisi Genel Kurulu’nun vereceği diğer görevleri yapmak,

7- Görevin gerektirmesi halinde, geçici alt çalışma grupları ve komisyonlar oluşturmak.

8-Gerekli kayıt ve belgeleri tutmak.

9-Genç Avukatlar Meclisinde alınan tavsiye niteliğindeki kararların görüşülmesi için Baro Yönetim Kurulu’na iletmek.

10-Edirne Barosu Yönetim Kurulu toplantılarını izlemesi için temsilci seçmek.

11-Edirne Barosu bünyesinde yayımlanmak üzere yayınlar (süreli-süresiz-dergi-gazete vb.) hazırlanması.

12-“Genç Avukatlar Meclisi Genel Kurulu’na sunulmak üzere 3 (üç) ayda bir dönem raporu hazırlamak”

Madde 19-)Yürütme Kurulu Üyelerinin Görevlerinin Sona Erdirilmesi:

Yürütme Kurulu toplantılarına üç defa üst üste veya toplamda beş defa özürsüz ve izinsiz olarak katılmayan yürütme kurulu üyesi, diğer yürütme kurulu üyelerin oy çokluğu ile yürütme kurulu üyeliği sona erdirilir.

 

DENETLEME KURULU

Madde 20-) Genç Avukatlar Meclisi Denetleme Kurulu’nun oluşumu;

Bir Başkan, iki üyeden oluşur. Genç Avukatlar Meclisi’nin yılda bir yapılan seçimli olağan toplantısında Denetleme Kurulu adayları arasında en fazla oyu alan üç üyeden oluşur. Denetleme Kurulu’na en kıdemli üye Başkanlık eder.

 

Madde 21-) Denetleme Kurulu’nun Görev Süresi:

Edirne Barosu Genç Avukatlar Meclisi Denetleme Kurulu’nun görev süresi bir yıldır. Bu süre içerisinde üyelik kaybedilse dahi Başkan ve Heyet üyeleri bir sonraki Olağan seçime kadar görevlerinin başında kalırlar. Her Hangi bir nedenle görevlerinin boşalması durumunda en yüksek oy alandan başlamak üzere boşalan üyelik doldurulur. Aynı kişiler yeniden seçilebilir.

 

Madde 22-)Denetleme Kurulu’nun Çalışma Yeri:

Baro Yönetimince, Genç Avukatlar Meclisi Yürütme Kurulu’nun çalışmaları için tahsis edilen yer Denetleme Kurulu tarafından da kullanılır.

 

Madde 23-)Denetleme Kurulu’nun Görevleri:

Genç Avukatlar Meclisi Denetleme Kurulu’nun, meclisin sürekli organı olarak görevleri;

a) iki ayda bir toplantı yaparak, Yürütme Kurulu’nca alınan kararların uygulanıp uygulanmadığını takip etmek.

b) Alınan kararların uygulamalarında çıkan aksaklıkları veya sorunları Yürütme Kurulu’na rapor halinde bildirmek,

c) Genel Kurul’ca Yürütme Kurulu’na verilen görevlerin yerine getirilip getirilmediği konusunda Genel Kurul’a bilgi vermek,

d) Gerekli kayıt ve belgeleri tutmak.

 

SON HÜKÜMLER

Madde 24-)Giderlerin karşılanması:

Genç Avukatlar Meclisi’nin çalışmalarının ve etkinliklerinin giderleri baro bütçesinden karşılanır. Bu giderlerin tahakkukundan ve ödenmesinde yürürlükteki mevzuat esasları uygulanır.

 

Madde 25-) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile Avukatlık Kanunu Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

 

Madde 26-) Bu yönerge hükümleri;

Yürütme Kurulu Kararı veya Genç Avukatlar Meclisi’nin en az 50 üyesinin yazılı teklifi ile gelen değişiklik talepleri, tekliften sonraki yapılacak ilk Genel Kurul’da söz konusu teklife dair alınan kararlar ve Yürütme Kurulu’nun teklifleri Baro Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Ancak üyelerin verdiği teklife dair alınacak karar, en az 50 üyenin katılımı olmadan alınamaz.

 

Madde 27-) Bu yönerge hükümleri her yıl Baro Yönetim Kurulu’nca alınacak kararlarla yürütülür.

 

GEÇİCİ MADDE 1-) İlk seçimli Olağan Genel Kurul toplantısına kadar kurucu meclis üyeleri tarafından oluşturulan yürütme kurulu görevine devam eder.

ETKİNLİK TAKVİMİ

Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Mayıs 2024><<
Mayıs 2024
 PSÇPCCP
18293012345
196789101112
2013141516171819
2120212223242526
22272829303112
233456789

19.05.2024
AV. GÖKHAN KARAKOÇ
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.