VERGİ MAHREMİYETİ SAYILAN VE SAYILMAYAN HALLER

Avukatın vergi dairesinden müvekkili hakkında özel esaslar kapsamında olup olmadığını talep etmesi vergi mahremiyeti sayılacak mıdır?

 

213 sayılı VUK’nun 5.maddesi hükmü vergi mahremiyetine ayrılmıştır. Madde hükmüne göre, kimlerin hangi konularda vergi mahremiyeti kapsamında olduğu uzun uzadıya açıklanmıştır. Buna göre, madde hükmünde yer verilen ve 4 madde halinde zikredilen kimseler mükelleflerle ilgili konularda edindikleri bilgileri başkalarına açıklayamazlar.

Öte yandan bazı konuların açıklanması vergi mahremiyeti kapsamına dahil olmamaktadır. Örneğin, bir mükellefin matrahı, tahakkuk eden vergisi, ödenmemiş vergi ve cezalar Maliye Bakanlığı tarafından açıklanabilmektedir. Ayrıca kamu görevlilerince yapılan adli ve idari soruşturmalar ile ilgili olarak talep edilen bilgi ve belgeler ile bankalara, yapacakları vergi tahsiline ilişkin bilgiler verilebilir.

Keza, sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanımı veya düzenlenmesi ile ilgili mesleki kuruluşlara, meslek odalarına ve 3568 sayılı yasa ile kurulan birlik ve meslek odalarına bildirilmesi vergi mahremiyetini ihlal olarak kabul edilmemektedir. Maliye Bakanlığına vergi mahremiyeti konusunda düzenlenleme yapma yetkisi verilmiştir.

Sonuç olarak avukat vekaletine sahip bir avukatın ilgili vergi dairesinden tüccar müvekkili ile ilgili özel esaslar hakkında bilgi talep etmesi bize göre vergi mahremiyetini ihlal kapsamında değildir. Avukatlık yasası hükümlerine göre umumi vekalet almış bir avukatın müvekkili ile ilgili somut bilgileri vergi dairesinden vekaletname ile talep etmesi (örneğin müvekkilin kod 4 diye tanımlanan özel esaslar kapsamında bulunup bulunmadığını istemesi) 213 sayılı VUK 5.md kapsamında vergi mahremiyetinin ihlali olarak değerlendirilmez. Günümüz koşullarında artık nelerin vergi mahremiyeti olduğu, nelerin vergi mahremiyeti kapsamında bulunmadığı konularının Maliye Bakanlığı’na verilen yetki kapsamında ve ilgili genel tebliğler kapsamına göre yeniden düzenlenmesi zamanı gelmiş ve hatta geçmektedir. (Bkz. VUK GT 72,142,143,177,293,307,409,417, 428,440)

 

smm cengiz TÜRK

Etiketler: