Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Iskonto Faiz Oranı ve 2017 Yılı Arabuluculuk Yıllık Aidatlarına İlişkin Duyuru !

Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Iskonto Faiz Oranı İle Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı Yeniden Belirlendi !

 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nca yayımlanan Tebliğde, 31.12.2016 tarihinden geçerli olmak üzere reeskont işlemlerinde uygulanacak,

Iskonto faiz oranı yıllık : %8,75

Avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı yıllık : %9,75

Olarak belirlenmiştir.

Ayrıca bir hususu hatırlatmak istiyoruz. Grup şirketleri birbirlerine, ortaklarına veya ortaklar birbirlerine borç verdiğinde kanunlarımıza göre emsal oranda faiz almak zorunda olduğu malumdur. Emsal faiz tespit edilirken öncelikle iç emsal kullanılmalıdır. Yani şirket banka kredisi kullanmışsa aynı oranı borç ilişkisinde de kullanabilir. Kayıtlarda banka kredisi yoksa, Maliye Bakanlığı yukarıdaki oranlardan avans işlemlerine ait %9,75 oranın kullanılması gerektiği görüşündedir.

Ayrıca, borç veren şirketse faiz tutarı üzerinden ayrıca %18 oranında KDV hesaplanması gerektiğini hatırlatırız.

 

 

 

2017 Yılı Arabuluculuk Yıllık Aidatlarına İlişkin Duyuru !
 

 

6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununun 12. maddesi ile Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliğinin 16. maddesi uyarınca arabuluculardan, sicile kayıtlarında giriş aidatı ve her yıl için de yıllık aidat alınır. Aidatlar peşin olarak maliyeye ödenir.

Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen yeniden değerleme oranları nazara alınarak 2017 yılı için giriş aidatı 125,45 TL, yıllık aidat ise 150,55 TL olarak belirlenmiş olup; sicile kayıtlı arabulucuların 150,55 TL olan yıllık aidat tutarını Ocak ayı sonuna kadar,

1.) “03.2.1.28 – Arabuluculuk sicili Gelirleri” gelir ekonomik koduna kaydedilmek üzere, İlerde Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünün, ilçelerde ise mal müdürlüğünün veznesine veya,

2.) Bakanlığımız Merkez Saymanlık Müdürlüğünün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ankara Şubesi nezdindeki TR 0500 0010 0100 0003 5012 1001 IBAN nolu tahsilat hesabına yatırmaları,

Yatırılan aidat tutarlarının tahsil edildiğine dair dekontun bir örneğini en geç 1 (bir) ay içerisinde Başkanlığımıza fiziki olarak gönderebilecekleri gibi, adb.sicil@adalet.gov.tr uzantılı e-mail adresine veya 0 (312) 219 44 47 nolu faks numarasına da göndermeleri mümkün bulunmaktadır.

Buna göre; yıllık aidat tutarını yatırmayan ya da yatırdığı halde buna dair dekontun bir örneğini Daire Başkanlığımıza göndermeyen arabulucular hakkında 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunun 21. maddesi uyarınca işlem yapılacağını hususunun bilgi

edinilmesi,

Saygıyla duyurulur.

ARABULUCULUK DAİRE BAŞKANLIĞI

 

 

DİĞER YILLARA AİT AİDAT BİLGİLERİ

 

     YIL               YILLIK AİDAT

 

  • 2017             150,55 TL
  • 2016             145,00 TL
  • 2015             137,33 TL

 

Arabulucular sicilinden silinme

MADDE 21 – (1) Daire Başkanlığı, arabuluculuk için aranan koşulları taşımadığı hâlde sicile kaydedilen veya daha sonra bu koşulları kaybeden arabulucunun kaydını siler.

(2) Daire Başkanlığı, bu Kanunun öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmediğini tespit ettiği arabulucuyu yazılı olarak uyarır; bu uyarıya uyulmaması hâlinde arabulucunun savunmasını aldıktan sonra, gerekirse adının sicilden silinmesini Kuruldan talep eder. Arabulucu, arabulucular sicilinden kaydının silinmesini her zaman isteyebilir.

 

 

 

Etiketler: