MEMURİYETTE NELER DEĞİŞTİ ?

MEMURİYETTE NELER DEĞİŞTİ ?

676 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile personele yönelik önemli değişiklikler getirilmiştir.

1- Memuriyete girişte yeni dönem başladı

 

Kamu kurumlarının KPSS (B) grubu veya KPSS (A) grubu kadrolarına atama yapılmadan önce atamaya esas belgeler arasında adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı alınmaktaydı. 676 sayılı KHK ile getirilen düzenleme ile 657 sayılı Kanun’un genel ve özel şartları düzenleyen 48’inci maddesinde “Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak” şartına yer verilmiştir.

 

Bu düzenleme ile güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmadan sınavı kazanan adaylar veya kamu kurumlarına yerleştirilenler hakkında güvenlik soruşturması neticesi alınmadan atama yapılması mümkün değildir. Adayları uzun ve sabırlı bir bekleme sürecinin beklediğini söyleyebiliriz.

 

2- Teröristleri memuriyetten çıkarmak daha kolay hale geldi

 

657 sayılı Kanun’un disiplin cezalarını düzenleyen 125’inci maddesinin devlet memurluğundan çıkarma cezasını düzenleyen (E) fıkrasına; “l) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmak, bu örgütlere yardım etmek, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmak ya da kullandırmak, bu örgütlerin propagandasını yapmak” ifadesi eklenmiştir.

 

Bu düzenleme ile terör eylemlerine doğrudan veya dolaylı olarak bulaşanlar yüksek disiplin kurulunca memuriyetten kolayca çıkarılabilecektir. Ancak, Disiplin Kurulları Ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik değişmediği sürece büyükşehir belediyelerinde bu iş çok zordur.

 

3- Sağlık Bakanlığı’nda istihdam edilecek sözleşmeli personele sözlü sınav getirildi

 

Sözleşmeli öğretmenlik için yapılan düzenlemeye benzer düzenlemeler aynen Sağlık Bakanlığı’nda da sağlık personeli için uygulanacaktır. Bu düzenleme ile sözleşmeli öğretmenlik için getirilen mantığın yaygınlaşacağını iddia edebiliriz. Buna göre, Sağlık Bakanlığı’nda Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı kapsamında yer alan unvanlarla vize edilmiş pozisyonlarda sözleşmeli personel istihdam edebilecektir. Bu kapsamdaki sözleşmeli sağlık personeli Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre Bakanlık ve bağlı kuruluşlarına Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından yapılacak yerleştirme ile atanabileceği gibi pozisyon ve ihtiyaç durumuna göre KPSS puanı esas alınarak Bakanlık tarafından yapılacak sözlü sınavla da atama yapılabilecektir.

 

Bu madde uyarınca atanan sözleşmeli sağlık personeli dört yıl süreyle başka bir yere atanamayacaktır. Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde bu madde uyarınca istihdam edilen personelin eşi bu personele tabidir. Ancak sözleşmeli sağlık personelinin bulunduğu ilde bir yıl görev yapması ve vizeli pozisyon bulunması durumunda; eşlerin her ikisinin de Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında sözleşmeli veya eşlerden birinin sözleşmeli, diğerinin Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında veya diğer bir kamu kurum veya kuruluşunda kadrolu statüde istihdam ediliyor olması halinde hizmet ihtiyacının daha fazla olduğu yere atamaları yapılabilecektir.

 

4- Maarif Vakfı’na kamu personeli görevlendirilebilecek

 

Kamu kurumlarında istihdam edilen devlet memurları ile öğretim elemanlarından gerekli nitelikleri taşıyanlar, Türkiye Maarif Vakfı’nın talebi ve kendilerinin isteği üzerine kurumlarınca belirli sürelerle görevlendirilebilecektir. Bu personel hem aylıklı izinli olarak hem de aylıksız izinli olarak görevlendirilebilmektedir.

 

5- Rektör atama yöntemi değiştirildi

 

Yeni düzenlemeye göre, devlet üniversitelerinde rektör Yükseköğretim Kurulu tarafından önerilecek, profesör olarak en az üç yıl görev yapmış üç aday arasından Cumhurbaşkanı’nca atanacaktır. Bir aylık sürede önerilenlerden birisinin atanmaması ve Yükseköğretim Kurulu tarafından, iki hafta içinde yeni adaylar gösterilmemesi halinde Cumhurbaşkanı’nca doğrudan atama yapılacaktır.

 

Atanan rektörün görev süresi 4 yıl olup, süresi sona erenler aynı yöntemle yeniden atanabileceklerdir. Ancak aynı devlet üniversitesinde iki dönemden fazla rektörlük yapılamayacaktır. Vakıflarca kurulan üniversitelerde ise rektör, mütevelli heyetinin Yükseköğretim Kurulu’na teklifi ve Yükseköğretim Kurulu’nun olumlu görüşü üzerine Cumhurbaşkanı tarafından atanacaktır.

 

6- 30/06/2017 tarihine kadar uzman erbaşlar İnfaz ve Koruma Memuru olabilecek

 

Uzman Erbaş Kanunu’na tabi olarak en az iki yıl süreyle uzman erbaş statüsünde çalıştıktan sonra 20/10/2016 tarihine kadar kendi istekleriyle sözleşmelerini feshetmiş olup, sözlü sınavın son başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olanlardan, yaş ve merkezi sınav şartı hariç İnfaz ve koruma memuru olarak istihdam edilebilmek için öngörülen şartları taşıyanlar, 30/6/2017 tarihine kadar Bakanlıkça ya da Bakanlıkça belirlenecek adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonlarınca yapılacak sözlü sınav sonuçlarına göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca İnfaz ve Koruma Memuru unvanlı vize edilmiş pozisyonlarda sözleşmeli personel olarak istihdam edilebilecekler.

 

7- Lise mezunlarına KPSS aranmaksızın özel harekatçı olma imkanı

 

Yapılan düzenlemeye göre, özel harekat birimlerinde istihdam edilmek üzere, yirmisekiz yaşından gün almamış olmak kaydıyla, en az lise veya dengi okul mezunları, Kamu Personel Seçme Sınavı şartı aranmaksızın, fiziki yeterlilik ve mülakat sınavları ile polis meslek eğitim merkezlerine alınabileceklerdir.

 

8- MSB’deki memurlar başka kurumlara gönderilebilecekler

 

Yapılan düzenlemeye göre, Milli Savunma Bakanlığı fiili kadrosuna dahil 657 sayılı Kanun’a tabi personelden Bakanlığın özelliği ve hizmetin gerekli kıldığı şart ve vasıflar göz önüne alınarak Bakanlığa intibak edemedikleri üstlerince teklif edilenlerden Bakanlıkta oluşturulacak komisyona yaptırılacak tahkikat sonucuna göre Milli Savunma Bakanı’nca uygun görülenler, genel hükümlere göre merkezi yönetim bütçe kanununda öngörülen atama sınırlamalarına tabi olmadan Başbakanlık aracılığıyla başka bir kurum veya kuruluşa naklen atanabilecekler.

 

Etiketler: