Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu / Önemli bir Yargıtay Kararı !

Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu / Önemli bir Yargıtay Kararı !
 

 

Sanığın müşteki ile yaptığı konuşma içeriğini kaydedip, bu kaydı içeren CD’yi, resmi evrakta sahtecilik suçu ile ilgili taraflar arasında görülmekte olan dava dosyasına delil olarak verdiği olayda; sanığın hukuka aykırı hareket etme bilinciyle değil, resmi evrakta sahtecilik suçunu ispat etmek için konuşmaları kaydettiği anlaşılmaktadır.


 

T.C.
YARGITAY
Onikinci Ceza Dairesi

Esas No : 2014/17630
Karar No : 2015/1672
Tarih : 02.02.2015
 ÖZET:
  • KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU
  • HUKUKA AYKIRI DELİL
  • KONUŞMA İÇERİĞİNİN KAYDEDİLİP DELİL OLARAK SUNULMASI

İÇTİHAT METNİ

DAVA :

Kişisel verilerin kaydedilmesi suçundan sanığın beraatine ilişkin hüküm, katılan vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR :

Sanıkla katılanın ticari ilişki içerisinde bulundukları, bu kapsamda, sanığın, katılan lehine düzenlediği senette, katılan tarafından, senet metnin de yazan miktarın soluna … rakamı eklenmek suretiyle tahrifat yaptığını ileri sürerek, katılanla yaptığı yüz yüze konuşmaları gizlice kayıt altına alıp, bilahare CD ortamına aktardıktan sonra katılan hakkında suç duyurusunda bulunması şeklinde gerçekleşen eylemde,

Sanığın, katılanla yaptığı konuşma içeriğini kaydedip, bu kaydı içeren CD’yi, görülmekte olan dava dosyasına delil olarak verdiği olayda, kaydı üçüncü kişi ya da kişilerle paylaştığı ve/veya çoğaltarak dağıttığına ilişkin hakkında bir iddia ileri sürülmeyen sanığın, resmi belgede sahtecilik iddiasını ispatlama amacını taşıyan eyleminde, hukuka aykırı hareket ettiği bilinciyle hareket etmediği atılı suçun unsurlarının oluşmadığı anlaşılmakla, sanığın beraatine karar verilmesinde isabetsizlik görülmemiştir.

SONUÇ :

Yapılan yargılama sonunda, yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olduğu gerekçeleri gösterilerek mahkemece kabul ve takdir kılınmış olduğundan, katılan vekilinin, beraat hükmüne ilişkin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, beraate ilişkin hükmün isteme uygun olarak ONANMASINA, 02.02.2015 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Haber ve Yargıtay Kararı PALMİYE YAZILIM Programından Alınmıştır.

Etiketler: