İcra Emrinin Tebliğinden Sonra Düzenlenen İbranamenin Geçerlilik Koşulu / Yargıtay Kararı !

İcra Emrinin Tebliğinden Sonra Düzenlenen İbranamenin Geçerlilik Koşulu

İcra emrinin tebliğinden sonraki devrede … itfa veya imhale dayanan istekler mutlaka noterlikçe re’sen yapılmış veya tasdik olunmuş belgelere veya icra zaptına istinat ettirilmelidir. Kanun’un aradığı şartları taşımayan ve alacaklı tarafından da kabul edilmeyen, adi olarak düzenlenmiş ibraname üzerinde İcra Mahkemesince imza incelemesi yapılması olanağı bulunmamaktadır. Mahkemece, imza incelemesi yaptırılmış, bilirkişi raporuna göre ibraname altındaki imzanın alacaklıya ait olduğunun tespit edilmesi üzerine, itirazın kabulüyle takibin iptaline karar verilmiş olması doğru değildir.

T.C. YARGITAY  Sekizinci Hukuk Dairesi

Esas No: 2014/25774

Karar No: 2016/9111

Tarih: 25.05.2016

ÖZET:

İBRANAMENİN ADİ OLARAK DÜZENLENMESİ

İCRA EMRİNİN TEBLİĞİNDEN SONRA ADİ OLARAK DÜZENLENEN İBRANAME

İCRA MAHKEMESİNCE İMZA İNCELEMESİ YAPTIRILAMAYACAĞI

İÇTİHAT METNİ

DAVA :

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davalı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire’ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR :

Borçlu vekili, takibe konu alacağın icra emri uyarınca 14.1.2013 tarihinde nakit olarak ödendiğini, haricen yapılan ödeme neticesinde müvekkilinin ibra edildiğini ve ibra belgesi düzenlendiğini, ancak yapılan bu ödemeye rağmen takibe devam edilerek haciz talebinde bulunulduğunu belirterek takibin iptaline karar verilmesini istemiştir.

Alacaklı vekili ibraname altındaki imzanın müvekiline ait olmadığını belirterek itirazın reddini savunmuştur. Mahkemece, imza incelemesi yaptırılmış, bilirkişi raporuna göre ibraname altındaki imzanın alacaklıya ait olduğunun tespit edilmesi üzerine, itirazın kabulüyle takibin iptaline karar verilmiş, hüküm alacaklı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

İİK’nun 33/2 m. gereğince, icra emrinin tebliğinden sonraki devrede … itfa veya imhale dayanan istekler mutlaka noterlikçe re’sen yapılmış veya tasdik olunmuş belgelere veya icra zaptına istinat ettirilmelidir.

Somut olayda, Kanun’un aradığı şartları taşımayan ve alacaklı tarafından da kabul edilmeyen, adi olarak düzenlenmiş ibraname üzerinde İcra Mahkemesi’nce imza incelemesi yapılması olanağı bulunmamaktadır. Mahkemece itirazın reddi yerine, yazılı gerekçeyle kabulüyle takibin iptaline karar verilmesi doğru değildir.

SONUÇ :

Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle Mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle 6100 Sayılı HMK’nun Geçici 3. maddesinin yollamasıyla 1086 Sayılı HUMK’nun 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA, taraflarca İİK’nun 366/3. maddeSi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine ve 25,20 TL peşin harcın temyiz edene iadesine, 25.05.2016 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Haber ve Yargıtay Kararı Palmiye Yazılım Programından Alınmıştır.

Etiketler: