DAVACI İLE AYNI NEDENLE İŞ AKDİ SONA EREN TANIKLARIN BEYANLARINA İTİBAR EDİLEMEMESİ

 

T.C.
YARGITAY
Yedinci Hukuk Dairesi
Esas No : 2015/13624
Karar No : 2016/9164
Tarih : 25.04.2016

 

  • İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI
  • KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI TALEBİ
  • DAVACI İLE AYNI NEDENLE İŞ AKDİ SONA EREN İŞÇİLERİN BEYANLARINA İTİBAR EDİLEMEMESİ
  • HİZMET DÖKÜM CETVELİNE GÖRE DAVACININ İŞ AKDİNİN FESHEDİLDİĞİNİ İDDİA ETTİĞİ TARİHTEN İKİ GÜN ÖNCE BAŞKA BİR İŞYERİNDE ÇALIŞMAYA BAŞLAMASI

 

DAVA :İÇTİHAT METNİ

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü:

KARAR :

1-Dosyadaki yazılara, hükmün Dairemizce de benimsenmiş bulunan yasal ve hukuksal gerekçeleriyle dayandığı maddi delillere ve özellikle bu delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının reddine,

2- Davacı, iş akdinin işverence haksız nedenle feshedildiğini iddia ederek kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarının davalıdan tahsilini talep etmiştir.

Davalı, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Taraflar arasında iş akdinin kim tarafından feshedildiği, buna bağlı olarak da davacının kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanıp kazanmadığı konusunda uyuşmazlık bulunmaktadır.

Somut olayda, davacı işveren tarafından vardiya amirliği pozisyonunun kaldırılması nedeni ile iş akdinin 31.05.2013 tarihinde işveren tarafından haksız olarak feshedildiğini iddia etmiş, davalı ise davacının başka bir işyerinde çalışmak için diğer 4 işçi ile birlikte işi terk ettiğini savunmuştur. Davacı 31.05.2013 tarihine kadar çalıştığını iddia etmesine rağmen hizmet döküm cetveline göre 29.05.2013 tarihinde başka bir işyerinde çalışmaya başladığı anlaşılmaktadır. Davacı tanıkları aynı nedenle iş akdi sona eren işçiler olup beyanlarına itibar edilemez. Davalı tanıkları ise vardiya amirliği pozisyonunun kaldırılmadığını beyan etmişlerdir. Tüm dosya içeriğine göre davacının iş akdini haklı bir neden olmaksızın kendisinin feshettiği anlaşılmakla kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ :

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenle BOZULMASINA, bozma nedenine göre davalının alacakların hesabına yönelik temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan temyiz harcının istek halinde davalıya iadesine, 25.04.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yargıtay Kararı PALMİYE YAZILIM PROGRAMINDAN Alınmıştır