CMK ÜCRETİ GEÇ ÖDENEN AVUKATIN AÇTIĞI DAVA KABUL EDİLDİ

CMK ÜCRETİ GEÇ ÖDENEN AVUKATIN AÇTIĞI DAVA KABUL EDİLDİ

 

Davacı avukatın CMK gereğince üstlendiği görev karşılığında almayı hak ettiği ücretin idarece 60 gün içinde ödenmemesi üzerine açtığı iptal davası kabul edildi.

 

GEREKLİ ÖNLEMLER ALINSIN

 

“Bu dava, şahsi gerekçelerden başka biraz da, oldukça alelade bir dilekçeyle bile CMKücretlerinin

geç ödenmesine ve bu kronik özensizliğe çok az bir emek ve mesai ile karşı konulabileceğini

göstermek için açıldı.” diyen Avukat Ali Samsum, “Özellikle, Bakırköy bölgesinde görev alan ve

keza istinabe suretiyle görevlendirilen avukatların CMK ücretlerini iki aydan evvel almaları

ekseriyetle mümkün olmamaktadır. Bu nedenle, dilekçelerin yayımlanmasıyla, CMK ücretleri 60

gün içinde ödenmeyen tüm avukatların idareye karşı dava açmaya cesaretlenmelerini sağlamaya

ve böylece dava sayısının artmasına, ayrıca ve en nihayet idareyi bu konuda gerekli önlemleri

almaya sevk etmeye yardımcı olmaya çalışacağım” ifadelerini kullandı.

 

AVUKATLAR TAVIR ALMALI

 

Kararı ve dava dilekçesini hukukihaber.net’e ulaştıran Avukat Samsum, “Ülkemiz avukatlarının

üzerlerindeki örtüden sıyrılarak öncelikle kendilerine karşı yapılan hukuka aykırı işlemlerden

başlayarak idarenin uyguladığı tüm usulsüz ve haksız işlemlere karşı tavır almaları gerektiği

düşüncesinin olanca kuvvetle yayılması adına, dilekçeleri paylaşıyorum” dedi.

 

DAVANIN HUKUKİ TEMELİ

 

Dava, yalnızca, ödeme talebinin idareye sunulmasının üzerinden 60 günün geçmiş olmasına

karşılık ödemenin yapılmaması vakıasına dayanmaktadır. CMK gereği avukatlık hizmeti veren

avukatın, görevi karşılığında ilgili tarife uyarınca almayı hak ettiği ücreti talep etmesi meşru bir

talep iken idarenin istemin gereğini yerine getirmediği gibi İdari Yargılama Usul Kanunu’nun

10.maddesinin 2.fıkrasının ilk cümlesi uyarınca 60 gün içinde söz konusu talebi cevapsız

bırakması talebin reddi anlamı kazanmıştır. Bu minval üzere, davacı avukatın meşru, güncel ve

şahsi bir menfaatinin idarece ihlal edildiğinden hareketle ret işleminin iptali dava edilmiştir.

 

DAVANIN ÖZETİ

 

Davaya konu CMK ücretlerinin ödenmesine dair talep 15.12.2016 tarihinde Cumhuriyet

Başsavcılığı’na teslim edilmiş ve 60 günlük sürenin geçmesinin ardından 23.02.2017 tarihinde

bahse konu dava açılmıştır. Davanın açılmasından 11 gün sonra idarenin, davaya konu CMK

ödemesini yapmasıyla dava konusuz kalmış ve mahkemece karar verilmesine yer olmadığına;

bununla beraber davanın açılmasına sebebiyet vermesi sebebiyle toplam 1.130,40 TL yargılama

giderinin idareden alınıp davacıya ödenmesine karar verilmiştir. (hukukihaber.net)

 

İŞTE DAVA DİLEKÇESİ VE KARAR

ANKARA (__). İDARE MAHKEMESİ

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI : ADALET BAKANLIĞI Kızılay – Ankara

DAVA : Dava, zorunlu müdafi görevlendirmesi nedeniyle davacı avukatın almaya hak kazandığı

ücretin tarafına ödenmesi talebinin reddi işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

İZAHAT :

______________

1.) Avukat olan Davacı, 30.11.2016 tarihinde yapılan zorunlu müdafi görevlendirmesiyle Silivri

Çocuk Büro Amirliği’nce tanıklık bilgisine başvurulan N. A.’ın mağdur vekilliği görevini üstlenmiştir.

2.) Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) uyarınca zorunlu müdafilik görevini yerine getiren Davacı,

İstanbul Barosu CMK birimi vasıtasıyla, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’na ilettiği 15.12.2016 tarihli

dilekçe ile anılan bu görevlendirme karşılığında almaya hak kazandığı ücretin yanı sıra bu görev

için yaptığı zorunlu giderlerin tarafına ödenmesini talep etmiştir. [EK:15.12.2016 günlü dilekçe ve

eki]

3.) İdareye yapılan iş bu başvurunun üzerinden 60 gün geçmesine rağmen, idarece herhangi bir

cevap verilmemiş ve başvurunun icabı ise sebepsiz yere yahut sade ihmal ile halen yerine

getirilmemiştir.

4.) Davacının hak ettiği zorunlu müdafilik ücretinin ödenmesi talebine karşılık; idarenin sükutunda

hukuka uyar bir cihet bulunmamaktadır. Talebin reddi haksızdır, iptali gerekir.

SONUÇ:

Açıklanan nedenlerle davanın kabulünü ve davacının anılan talebinin reddi işleminin iptalini talep

ederiz. 23.02.2017

 

 

 

DAVACI VEKİLİ

AV.

T.C.

ANKARA

  1. İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2017/537

KARAR NO : 2017/3555

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI : ADALET BAKANLIĞI ANKARA

VEKİLİ :

DAVANIN ÖZETİ : Avukat olan davacı tarafından, 30.11.2016 tarihinde davalı idarece yapılan

zorunlu müdafi görevlendirmesi nedeniyle üstlendiği mağdur vekilliği görevine karşılık ücretin ve

yaptığı zorunlu giderlerin ödenmesi istemiyle yapılan başvurunun zımmen reddine ilişkin işlemin;

hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Davacıya görevi nedeniyle ödeme yapıldığı bu nedenle davayı açmakta

menfaati kalmadığı belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

 

Karar veren Ankara 11. İdare Mahkemesince, dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü:

Dosyanın incelenmesinden; avukat olan davacının, 30.11.2016 tarihinde davalı idarece yapılan

zorunlu müdafi görevlendirmesi nedeniyle mağdur vekilliği görevini üstlendiği, Silivri Cumhuriyet

Savcılığı’na sunduğu 15.12.2016 tarihli dilekçe ile Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında hak

kazandığı zorunlu müdafilik ücretinin ödenmesini talep ettiği, idarece 60 gün içerisinde işlem tesis

edilmemesi üzerine 23.02.2017 tarihinde talebinin zımmen reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle

dava açtığı, 21.02.2017 tarih ve 170005571800064 numaralı ödeme emri belgesi düzenlenerek

06.03.2017 tarihinde davacıya ödeme yapıldığı anlaşıldığından bakılmakta olan dava konusuz

kalmıştır.

Açıklanan nedenlerle, konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına, davanın

açılmasına yol açtığından dolayı aşağıda dökümü yapılan 140,40 TL yargılama giderinin ve

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 990,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya

verilmesine, artan posta ücretinin karar kesinleştikten sonra davacıya iadesine, kararın tebliğini

izleyen günden itibaren 30 gün içinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne istinaf yolu açık olmak

üzere 09/11/2017 tarihinde karar verildi.

HAKİM

YARGILAMA GİDERLERİ :

Başvurma Harcı : 31,40 TL

Karar Harcı : 31,40 TL

Vekalet Harcı : 4,60 TL

Posta Gideri : 73,00 TL

TOPLAM : 140,40 T

 

kaynak (hukukihaber.net)

Etiketler: