Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2017

 

BİRİNCİ KISIM
BİRİNCİ BÖLÜM
Dava ve Takiplerin Dışındaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret
1-A) Büroda sözlü danışma (ilk bir saate kadar)
275,00 TL
1-B) Takip eden her saat için
160,00 TL
2-A) Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma (ilk bir saate kadar)
550,00 TL
2-B) Takip eden her saat için
270,00 TL
3-A) Yazılı danışma için (ilk bir saate kadar)
550,00 TL
3-B) Takip eden her saat için
260,00 TL
4-) Her türlü dilekçe yazılması, ihbarname, ihtarname, protesto düzenlenmesinde
400,00 TL
5-) Sözleşmeler ve benzeri belgelerin hazırlanması
5-A) Kira sözleşmesi ve benzeri
530,00 TL
5-B) Tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi ve benzeri belgelerin hazırlanması
1.590,00 TL
5-C) Şirket ana sözleşmesi, şirketlerin devir ve birleşmesi vb. ticari işlerle ilgili sözleşmeler
800,00 TL
İKİNCİ BÖLÜM
İş Takibi Konusundaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret
1-) Bir durumun belgelendirilmesi, ödeme aşamasındaki paranın tahsili veya bir belgenin örneğinin çıkarılması gibi işlerin takibi için
400,00 TL
2-A) Bir hakkın doğumu, tespiti, tescili, nakli, değiştirilmesi, sona erdirilmesi veya korunması gibi amaçlarla yapılan işler için
660,00 TL
2-B) İpotek tesisi ve fekki gibi işlemler de dahil olmak üzere bir hakkın doğumu ve sona erdirilmesi olarak nitelenen işlemler nedeni ile sürekli sözleşme ile çalışan bankalar, finans kuruluşları ve benzerlerine verilen her hukuki yardım için
160,00 TL
3-) Tüzel kişi tacirlerin ana sözleşmelerinin onanması, bu tacirlerin çalışma konuları ile ilgili ruhsat ve imtiyazların alınması, devri ve Türk vatandaşlığına kabul edilme gibi işlerin takibi için
2.950,00 TL
4-) Vergi uzlaşma komisyonlarında takip edilen işler için
1.320,00 TL
5-) Uluslararası yargı yerlerinde takip edilen işlerde
5-A) Duruşmasız ise
5.750,00 TL
5-B) Duruşmalı ise
9.900,00 TL
5-C) Konusu para olan işlerde ise ücret Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir
6-) İl ve ilçe tüketici hakem heyetleri, sebze ve meyve hall hakem heyetleri ve benzeri heyetler ya da kurullar nezdinde sunulacak hizmetlerde, hizmete konu işin değerinin % 12’sinden aşağı olmamak üzere. Ancak hizmete konu işin değeri maktu ücretin altında ise hizmete konu işin değeri kadar.
360,00 TL
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Avukatlık Kanununun 35 inci Maddesi Gereğince Bulundurulması Zorunlu Sözleşmeli Avukatlara Aylık Ödenecek Ücret
1-) Yapı kooperatiflerinde
1.100,00 TL
2-) Anonim şirketlerde
1.650,00 TL
Takip edilen dava, takip ve işlerde tarifeye göre hesaplanacak avukatlık ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
1-) Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla Özel Kişi ve Tüzel Kişilerin Sözleşmeli Avukatlarına Ödeyecekleri Aylık Avukatlık Ücreti
1.650,00 TL
Takip edilen dava, takip ve işlerde tarifeye göre hesaplanacak avukatlık ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir.
İKİNCİ KISIM
BİRİNCİ BÖLÜM
Yargı Yerlerinde, İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olsa veya Para ile Değerlendirilebilse Bile Maktu Ücrete Bağlı Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret
1-) Görülmekte olan bir dava içinde olmamak koşulu ile ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir, delillerin tespiti, icranın geri bırakılması, ödeme ve tevdi yeri belirlenmesi işleri için:
1-A) Duruşmasız ise
440,00 TL
1-B) Duruşmalı ise
550,00 TL
2-) Ortaklığın giderilmesi için satış memurluğunda yapılacak işlerin takibi için
730,00 TL
3-) Ortaklığın giderilmesi ve taksim davaları için
1.650,00 TL
4-) Vergi Mahkemelerinde takip edilen dava ve işler için
4-A) Duruşmasız ise
1.100,00 TL
4-B) Duruşmalı ise
1.430,00 TL
5-) Tüketici Mahkemelerinde görülen kredi taksitlerinin veya faizinin uyarlanması davaları için
990,00 TL
İKİNCİ BÖLÜM
Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olmayan veya Para ile Değerlendirilemeyen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret
1-) İcra Dairelerinde yapılan takipler için
330,00 TL
2-) İcra Mahkemelerinde takip edilen işler için
400,00 TL
3-) İcra Mahkemelerinde takip edilen dava ve duruşmalı işler için
660,00 TL
4-) Tahliyeye ilişkin icra takipleri için
660,00 TL
5-) İcra Mahkemelerinde takip edilen ceza işleri için
600,00 TL
6-) Ceza soruşturma evresinde takip edilen işler için
600,00 TL
7-) Sulh Hukuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için
900,00 TL
😎 Sulh Ceza Hakimlikleri ve İnfaz Hakimliklerinde takip edilen davalar için
770,00 TL
9-) Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalar için
1.980,00 TL
10-) Tüketici Mahkemelerinde takip edilen davalar için
990,00 TL
11-) Fikri ve Sınai Haklar Mahkemelerinde takip edilen davalar için
2.860,00 TL
12-) Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için
3.960,00 TL
13-) Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için
1.980,00 TL
14-) Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için
3.960,00 TL
15-) Askeri Mahkemelerde takip edilen davalar için
1.980,00 TL
16-) Disiplin Mahkemelerinde takip edilen davalar için,
1.100,00 TL
17-) İdare ve Vergi Mahkemelerinde takip edilen davalar için
17-A) Duruşmasız ise
990,00 TL
17-B) Duruşmalı ise
1.510,00 TL
18-) Bölge Adliye Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerinde takip edilen istinaf yolu ile görülen işlerin takipleri için
18-A) Bir duruşması olan işler için
990,00 TL
18-B) Birden fazla duruşması ve keşif gibi avukatın da bulunması gereken sair işlemleri olan işler için
1.980,00 TL
19-) Sayıştayda görülen hesap yargılamaları için
19-A) Duruşmasız ise
1.800,00 TL
19-B) Duruşmalı ise
3.000,00 TL
20-) Yargıtay’da ilk derecede görülen davalar için
3.000,00 TL
21-) Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde ilk derecede görülen davalar için
21-A) Duruşmasız ise
1.800,00 TL
21-B) Duruşmalı ise
3.000,00 TL
22-) Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay ve Sayıştayda temyiz yolu ile görülen işlerin duruşması için
1.480,00 TL
23-) Uyuşmazlık Mahkemesindeki davalar için
1.800,00 TL
24-) Anayasa Mahkemesinde görülen dava ve işler için
24-A) Yüce Divan sıfatı ile bakılan davalar
6.600,00 TL
24-B-I) Bireysel başvuru (Duruşmalı işlerde)
3.000,00 TL
24-B-II) Bireysel başvuru (Duruşmasız işlerde)
1.800,00 TL
24-C) Diğer dava ve işler
3.600,00 TL
ÜÇÜNCÜ KISIM
Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olan veya Para ile Değerlendirilebilen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret
1-) İlk 35.000,00 TL için
% 12,00
2-) Sonra gelen 45.000,00 TL için
% 11,00
3-) Sonra gelen 80.000,00 TL için
% 8,00
4-) Sonra gelen 240.000,00 TL için
% 6,00
5-) Sonra gelen 600.000,00 TL için
% 4,00
6-) Sonra gelen 750.000,00 TL için
% 3,00
7-) Sonra gelen 1.250.000,00 TL için
% 1,50
😎  3.000.000,00 TL’dan yukarısı için
% 1,00