Adli Yargı ve İdari Yargı Hakim Adaylarının Sınav Yönetmeliği Değişti

4954  Türkiye Adalet Akademisi Kanununu İlgilendiren Yönetmelikler

 

Adli Yargı Hakim ve Savcı Adayları ile İdari Yargı Hakim Adaylarının Eğitimleri Sonunda Yapılacak Yazılı Sınavın Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Madde 0001: Amaç

Bu Yönetmeliğin amacı, adli yargı hakim ve savcı adayları ile idari yargı hakim adaylarının meslek öncesi eğitimleri sonunda yapılacak, yazılı sınava ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Madde 0002: Kapsam

Bu Yönetmelik, meslek öncesi eğitim süresi içinde adaylara öğretilen konulara ilişkin yapılacak yazılı sınavın kapsamı, yeri, şekli, değerlendirilmesi ve sınav kurulunun oluşumuna dair hususları kapsar.

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Madde 0003: Dayanak

(Madde 31.03.2016 tarih ve 29670 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Değişmiştir.)

Bu Yönetmelik, 23/7/2003 tarihli ve 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanununun 28 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Madde 0004: Tanımlar

(Madde 31.03.2016 tarih ve 29670 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Değişmiştir.)

Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aday: Adlî yargıda hâkim ve savcı adaylığına atananlar ile idarî yargıda hâkim adaylığına atananları,

b) Akademi: Türkiye Adalet Akademisini,

c) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,

ç) Başkanlık: Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığını,

d) Başkan: Türkiye Adalet Akademisi Başkanını,

e) Eğitim: Meslek öncesi eğitimi,

f) Eğitim Merkezi: Türkiye Adalet Akademisi Eğitim Merkezini,

g) Kurul Başkanı: Sınav Kurulu başkanını,

ğ) Sınav: Meslek öncesi eğitimin bitiminde yapılan yazılı sınavı,

h) Sınav görevlisi: Başkan tarafından belirlenen ve sınavın yapılmasına nezaret eden görevlileri,

ı) Öğretim elemanları: 4954 sayılı Kanunun 22 ve 23 üncü maddeleri kapsamında olanlardan, Akademide ders vermek üzere görevlendirilenleri,

i) Yönetim Kurulu: Türkiye Adalet Akademisi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Sınav Kurulunun Oluşumu, Görevleri ve Ücret

Madde 0005: Sınav Kurulunun Oluşumu

(Madde 31.03.2016 tarih ve 29670 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Değişmiştir.)

Yapılacak sınavı yönetmek ve sonuçlandırmak üzere bir başkan, dört asıl ve iki yedek üyeden oluşan bir Sınav Kurulu oluşturulur.

Sınav Kurulunun başkan ve üyeleri, Akademide ders veren öğretim görevlileri arasından Başkanın teklifi üzerine Yönetim Kurulunca seçilir.

Sınav Kurulu, üyelerinin tamamının katılımı ile toplanır ve salt çoğunlukla karar verir.

Kurul Başkanının toplantılara katılamaması durumunda yerine mesleki olarak en kıdemli asıl üye vekâlet eder.

Asıl üyelerden birisinin mazeret nedeniyle katılamaması veya Kurul Başkanına vekalet etmesi halinde mesleki olarak en kıdemli yedek üye Sınav Kuruluna katılır.

İKİNCİ BÖLÜM
Sınav Kurulunun Oluşumu, Görevleri ve Ücret

Madde 0006: Sınav Kurulunun Görevleri

(Madde 31.03.2016 tarih ve 29670 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Değişmiştir.)

Sınav Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Sınavın süresini ve puanlama esaslarını belirlemek.

b) Oluşturulan soru bankası içinden soruları belirlemek.

c) Sınavın düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak.

ç) Cevapları değerlendirmek, sınav tutanaklarını düzenlemek ve sınav evrakını Başkanlığa teslim etmek.

d) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları incelemek ve karara bağlamak.

İKİNCİ BÖLÜM
Sınav Kurulunun Oluşumu, Görevleri ve Ücret

Madde 0007: Ücret

Sınav Kurulu üyelerine sarf ettikleri emek ve mesaileri karşılığı olmak üzere aşağıda açıklandığı şekilde belirlenen sınav ücreti ödenir.

Sınav sorularının tesbiti amacıyla yapılacak çalışmalar karşılığı olarak Akademide öğretim görevlilerine ödenen miktarda beş ders saati ücreti, sınav günlerinde sınav müddeti içindeki ders saati kadar ücret, sınavların değerlendirilmesi sırasında sınava giren aday adedi esas alınarak her beş aday için bir ders saati ücreti hesabı ile beş ders saati ücretinden de az olmamak üzere hesaplanan ücret, sınav ücreti olarak kurul üyelerine ayrı ayrı ödenir.

Sınav sonuçlarına itiraz halinde Sınav Kurulu Başkan ve üyelerine yukarıdaki fıkraya göre hesaplanan ücret ödenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınav Esasları

Madde 0008: Sınavın Yeri, Şekli ve Günü

(Madde 31.03.2016 tarih ve 29670 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Değişmiştir.)

Sınavlar, eğitimin bittiği tarihten en az onbeş gün sonra yapılır.

Sınavın yapılacağı yer ve zaman ile sınavın usulü, adli ve idari yargı adayları için ayrı ayrı olmak üzere, Başkan tarafından belirlenir.

Sınav yeri ve zamanı eğitimin sona ereceği tarihten üç gün önce Eğitim Merkezinin ilan panosunda ve Akademinin internet sitesinde ilan edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınav Esasları

Madde 0009: Sınav Konuları

Sınav, meslek öncesi eğitimin hazırlık ve son eğitim dönemlerinde adaylara öğretilen konuları kapsar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınav Esasları

Madde 0010: Soruların Belirlenmesi

(Madde 31.03.2016 tarih ve 29670 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Değişmiştir.)

Hazırlık ve son eğitim dönemlerinde ders veren öğretim görevlileri sınav gününden en geç beş gün önce kendi alanlarıyla ilgili klasik veya test usulüne göre hazırlayacakları dört sınav sorusunu cevap anahtarlarıyla birlikte yazılı ve dijital olarak kapalı ve imzalı zarf içinde Kurul Başkanına ulaştırılmak üzere Başkanlığa teslim ederler.

Sınav Kurulu tarafından daha önce Başkanlığa teslim edilmiş olan sorular içerisinden, sınavda sorulacak olan sorular seçilir ve her sorunun 100 üzerinden ağırlık puanı belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınav Esasları

Madde 0011: Sınavın Yapılması

(Madde 31.03.2016 tarih ve 29670 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Değişmiştir.)

Sınav süresi, sınavda uyulacak kurallar ve puan hesaplama esasları, sınav tarihinden en geç bir gün önce Akademinin internet sitesinden duyurulur.

Adaylar sınav saatinden yarım saat önce sınav salonuna alınırlar.

Sınav soruları sınav görevlileri tarafından adaylar önünde açılır ve dağıtılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınav Esasları

Madde 0012: Sınavın Değerlendirilmesi

Sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Yapılan değerlendirmede (70) ve daha yüksek puan alanlar sınavda başarılı kabul edilirler.

Sınav kağıtları Sınav Kurulunun Başkan ve üyeleri tarafından birlikte değerlendirilir.

Bu değerlendirme sonucunda (0,5) ve daha büyük kesirler bir sonraki tam sayıya tamamlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınav Esasları

Madde 0013: Sınav Sonuçlarının İlanı

Sınav sonuçları tutanakla tespit edilip, Sınav Kurulu tarafından imzalandıktan sonra Başkanlıkça aynı gün ilan edilir.

Tutanakta sınava giren adayların sayısı, sınavın başlangıç ve bitiş saatleri, adayların aldıkları puanlar, başarılı ve başarısız kabul edilenlerin isimleri ile sınavı etkileyecek herhangi bir olayın meydana gelip gelmediği konularına yer verilir.

Sınavda başarısız kabul edilen adaylara sınav sonucu ayrıca tebliğ edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınav Esasları

Madde 0014: Sınav Sonuçlarına İtiraz

Sınav sonucunda başarısız kabul edilenler tebliğ tarihinden, başarılı kabul edilenler ise sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren beş gün içinde Başkanlığa yazılı olarak itiraz edebilirler.

İtirazlar, Sınav Kurulunca beş gün içinde karara bağlanır ve ilgilisine tebliğ edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınav Esasları

Madde 0015: Sınava Katılamama

(Madde 31.03.2016 tarih ve 29670 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Değişmiştir.)

Adaylardan haklı bir sebeple sınava giremeyenler, mazeret olarak ileri sürdükleri hususun ortadan kalktığı günden itibaren durumlarını en geç beş iş günü içinde Başkanlığa bildirir.

Mazereti Başkan tarafından haklı görülen adayların sınavı, belirlenen günde yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınav Esasları

Madde 0016: Sınavın Geçersiz Sayılması

(Madde 31.03.2016 tarih ve 29670 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Değişmiştir.)

Adaylardan;

a) Sınav Kurulu başkanının izni olmadan sınav salonunu terk edenler,

b) Sınavda kopya çekenler, verenler veya bunlara teşebbüs edenler,

c) Sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanlar,

ç) Kendi yerine başkasının sınava girmesini sağlayanlar,

d) Sınav düzenine ve kurallarına aykırı davranışta bulunanlar,

hakkında tutanak düzenlenir ve bu kişilerin sınavları geçersiz sayılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınav Esasları

Madde 0017: Sınavda Başarısız Kabul Edilme

(Madde 31.03.2016 tarih ve 29670 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Değişmiştir.)

Adaylardan;

a) Yapılan sınavda 70 puandan daha düşük puan alanlar,

b) Sınavı geçersiz sayılanlar,

c) Sınava haklı sebep olmaksızın katılmayanlar,

başarısız kabul edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınav Esasları

Madde 0018: İkinci Sınav Hakkı

Bu Yönetmeliğin 17 nci maddesi gereğince başarısız kabul edilenlere ikinci sınav hakkı tanınır.

(2. Fıkra 31.03.2016 tarih ve 29670 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Değişmiştir.) İkinci sınav, sonuçların kesinleşmesinden itibaren iki ay içinde birinci sınavın usul ve esaslarına göre yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınav Esasları

Madde 0019: Sınav Evrakının Saklanması

(1. Fıkra 31.03.2016 tarih ve 29670 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Değişmiştir.) Sınav evrakı, iki yıl süreyle Akademi arşivinde saklanır. Ancak; idari yargı yoluna başvuran adaylar hakkındaki evrakın muhafazasına açılan davaya ilişkin karar kesinleşinceye kadar devam edilir.

Saklanma süresi sonunda sınav evrakı adayın özel dosyasına konulmak üzere Bakanlığa gönderilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınav Esasları

Madde 0020: Sınav Sonuçlarının Bakanlığa Bildirilmesi

Sınav sonucunda başarılı ve başarısız kabul edilenlerin isim listesi Başkanlıkça beş gün içinde Bakanlığa gönderilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Geçici Madde 0001:

(Madde 31.03.2016 tarih ve 29670 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Yürürlükten Kaldırılmıştır.)

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Geçici Madde 0002: Eğitim süresinin kısaltılması

(Madde 31.03.2016 tarih ve 29670 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Yürürlükten Kaldırılmıştır.)

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Madde 0021: Yürürlük

Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Madde 0022: Yürütme

Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

Yönetmelik PALMİYE İÇTİHAT PROGRAMINDAN alınmıştır.

Etiketler: