Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı !

Adalet Bakanlığınca hazırlanan “Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı” görüşe sunuldu.

 

ABONELİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN PARA ALACAKLARINA İLİŞKİN TAKİBİN BAŞLATILMASI USULÜ HAKKINDA KANUN TASARISI TASLAĞI
Amaç

MADDE 1- (1) Bu kanunun amacı, abonelik sözleşmesinden kaynaklanan para alacaklarına ilişkin ilamsız icra takiplerinde haciz aşamasına kadar yapılması gereken işlemlerin, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) bünyesinde oluşturulan Merkezi Takip Sistemi üzerinden başlatılması ve yürütülmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu kanun, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda düzenlenen abonelik sözleşmeleri ile bu sözleşmelerin ifası amacıyla tüketicinin kullanımına sunulup bedeli faturaya yansıtılan maldan kaynaklanan ve avukatla takip edilen para alacaklarını kapsar. (2) Birinci fıkra kapsamındaki icra takipleri sadece bu kanunda belirlenen yöntemle başlatılır ve yürütülür. Aksi halde icra dairesi takip talebini reddeder.

Merkezi Takip Sistemi

MADDE 3- (1) Bu kanunda belirtilen takip işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasını sağlamak amacıyla UYAP bünyesinde Merkezi Takip Sistemi oluşturulur.

Takibi başlatma yasağı

MADDE 4- (1) Bu kanunda belirtilen takip işlemleri, abonelik sözleşmesinden kaynaklanan para borcunun muaccel hale gelmesinden itibaren iki hafta geçmedikçe başlatılamaz.

Ödeme talep formu

MADDE 5- (1) Alacaklı vekili, bu kanun kapsamındaki para alacaklarına ilişkin icra takibini başlatmak için Merkezi Takip Sisteminde yer alan ödeme talep formunu doldurur.

(2) Ödeme talep formunda aşağıdaki hususlar yer alır:

a) Alacaklının, varsa kanuni temsilcisinin adı ve soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası; tüzel kişi ise unvanı, vergi kimlik numarası, ticaret sicil numarası ve Merkezi Sicil Kayıt Sistemi numarası; adresi; telefonu ve elektronik iletişim bilgileri.

b) Alacaklı vekilinin adı ve soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, adresi, telefonu, elektronik iletişime elverişli bilgileri.

c) Alacaklının Merkezi Takip Sistemi ile ilişkilendirilmiş hesap numarası.

ç) Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı ve soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası; tüzel kişi ise unvanı, vergi kimlik numarası, biliniyorsa ticaret sicil numarası ve Merkezi Sicil Kayıt Sistemi numarası; adresi; varsa telefonu ve elektronik iletişim bilgileri.

d) Terekeye karşı yapılan takiplerde kendilerine tebligat yapılacak mirasçıların adı ve soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, adresi.

e) Alacağın tutarı ve faizli alacaklarda faizin türü, oranı, miktarı ve işlemeye başladığı gün; alacak yabancı para ise harca esas olmak üzere takip tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirası karşılığı, alacağın hangi tarihteki kur üzerinden talep edildiği ve faizli alacaklarda faizin türü, oranı, miktarı ve işlemeye başladığı gün.

f) Takip dayanağı belgenin tarih ve numarası ile alacağın muacceliyet tarihi.

g) Haciz ve müteakip işlemler için yetkili icra dairesi.

(3) Takip dayanağı belge sisteme aktarılır.

İcra takibinin başlaması ve ödeme ihtarı

MADDE 6- (1) Alacaklı vekili tarafından doldurulan talep formu, ilgili belgeler taranıp sisteme yüklendikten ve takip harç ve masrafları da elektronik ortamda ödendikten sonra güvenli elektronik imzayla onaylanarak sisteme kaydedilir. İcra takibi, sisteme kayıt anında başlamış sayılır ve otomatik olarak düzenlenen ödeme ihtarı, Merkezi Takip Numarası alır.

(2) Ödeme ihtarında, ödeme talep formunda yer alan bilgiler yanında aşağıdaki hususlar da yer alır:

a) Toplam borç miktarı ile takip harç ve masraflarını, tebliğden itibaren iki hafta içinde alacaklının Merkezi Takip Sistemi ile ilişkilendirilmiş olan hesap numarasına ödemesi gerektiği.

b) Yetkiye, borcun tamamına veya bir kısmına yahut alacaklının takibat icrası hakkına dair bir itirazı varsa bunu da aynı süre içinde beyan etmesi gerektiği.

c) İtirazların, herhangi bir icra dairesi aracılığıyla veya güvenli elektronik imza kullanarak Merkezi Takip Sistemi üzerinden yapılabileceği.

ç) Borç ödenmez veya itiraz olunmazsa yetkili icra dairesi aracılığıyla cebri icraya devam edileceği.

(3) Bu kanun kapsamına giren icra takiplerinde yalnızca Merkezi Takip Sistemi harcı alınır.

(4) Merkezi Takip Numarası alan ödeme ihtarı ile tebliğ mazbatalı kapalı zarfa ilişkin bilgiler sistem üzerinden ilgili PTT birimine iletilir.

Ödeme ihtarının tebliği

MADDE 7- (1) Ödeme ihtarını sistem üzerinden alan PTT birimi, ödeme ihtarını ve tebliğ mazbatalı kapalı zarfın çıktısını alır ve 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca ödeme talebini borçluya tebliğ eder.

(2) Tebliğ durumunu belgeleyen mazbata, ilgili PTT birimi tarafından taranarak sisteme yüklenir ve mazbatanın aslı alacaklı vekiline gönderilir.

(3) Adresin tebligata elverişli olmadığının anlaşılması veya tebligat yapılamaması hâlinde, takibe devam etmek isteyen alacaklı vekili, sistem üzerinden, borçlunun adres kayıt sisteminde yer alan yerleşim yeri adresine tebligat çıkarılmasını ister.

(4) Adres kayıt sisteminde borçlunun yerleşim yeri adresinin bulunmaması veya tebligat yapılamaması hali ile borçlunun yerleşim yeri adresinin yurtdışında bulunduğunun anlaşılması halinde alacaklı vekili, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümleri uyarınca icra takibi yapabilir.

Borcun ödenmesi

MADDE 8- (1) Takip konusu borç ile takip harç ve masrafları borçlu tarafından süresinde, alacaklının ödeme ihtarında belirtilen Merkezi Takip Sistemi ile ilişkilendirilmiş hesap numarasına ödendiğinde sistem üzerinden açılan icra takibi sona erer.

Ödeme ihtarına itiraz

MADDE 9- (1) Borçlu, herhangi bir icra dairesine süresi içinde başvurarak ödeme ihtarına itiraz edebilir. İcra dairesi itiraza ilişkin evrakı sisteme yükler, masrafını borçludan alarak evrak aslını alacaklı vekiline gönderir ve borçluya, itiraz ettiğine ilişkin ücretsiz bir alındı belgesi verir.

(2) Merkezi Takip Sistemi üzerinden güvenli elektronik imza kullanılarak da itiraz edilebilir.

(3) Süresi içinde borca yapılan itiraz üzerine icra takibi durur. Duran takip hakkında 2004 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.

(4) İtiraz edildiği hususu, itirazın sisteme yüklendiği tarihi izleyen yedinci günün sonunda alacaklıya tebliğ edilmiş sayılır.

(5) Sadece yetkiye itiraz edilmesi, takibin kesinleşmesini engellemez. Yetki itirazında gösterilen yer veya mahkemece yetkili görülen yer icra dairesinde takibe devam edilmesi halinde yeniden ödeme ihtarı çıkarılması gerekmez.

Ödeme ihtarına itiraz edilmemesi

MADDE 10- (1) Ödeme ihtarının tebliğine rağmen süresinde itiraz edilmemesi veya itirazın hükümden düşürülmesi halinde 2004 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uyarınca cebri icraya devam olunur.

(2) Alacaklı vekili Merkezi Takip Sistemindeki kayıtlar esas alınarak cebri icraya devam olunmasını talep ettiğinde icra memuru, ödeme ihtar işlemleri ile tebligatın usulüne uygun olarak yapıldığını, süresi içinde ve usulüne uygun olarak takibe itiraz edilmediğini veya itirazın hükümden düşürüldüğünü tespit ederse cebri icra işlemlerine devam eder.

(3) İcra memuru, ödeme ihtar işlemleri ile tebligatın usulüne uygun olarak yapılmadığını tespit ederse, yeniden ödeme ihtarının tebliği işlemlerinin yapılması amacıyla talebi reddeder. Verilen kararlara karşı alacaklı veya borçlu şikâyet yoluna başvurabilir.

(4) Ödeme ihtarının borçluya tebliğinden itibaren bir yıl içinde haciz istenmemesi halinde takip düşer.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 11- (1) Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 2004 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

Değiştirilen hükümler

MADDE 12- (1) 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 29 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Merkezi Takip Sistemi harcı:

Madde 29/A İcra takiplerinin, Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun gereğince yapılması halinde, takip isteklerinden, başvuru harcından düşük olmamak üzere, alacak miktarının yüzde ikisi oranında nispi harç peşin alınır. Haciz aşamasına geçilmeden gerçekleşen tahsillerde ayrıca diğer harçlar alınmaz.”

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kanun, yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak takipler hakkında uygulanır.

Yürürlük

MADDE 13- Bu Kanun 1/7/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

GENEL GEREKÇE

Günümüz bilgi toplumunda bilişim teknolojilerinin gelişimine bağlı olarak bilgi birikimi artmış ve bunun sonucunda bilgiden yararlanma yöntemleri gelişim göstermiştir. Bilişim teknolojilerine ait ürünler bireylerin günlük hayatlarının vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiştir. Başta bilgisayar olmak üzere, akıllı telefonlar ve diğer cihazlarla bilişim ağlarına bağlanmak suretiyle ekonomik ve ticari hayatta birçok işlem elektronik ortamda kolay bir şekilde yapılarak iş süreçleri kolaylaştırılmıştır.

Ülkemiz nüfusunun artmasına ve ekonomisinin büyümesine bağlı olarak icra ve iflas dairlerine gelen iş sayıları da artmıştır. Fiziksel alt yapıda yapılan iyileştirmelere rağmen, artan iş yükü, icra ve iflas dairelerinde hizmet alan alacaklı ve borçlular açısından gecikmelerin yaşanmasına sebebiyet vermekte ve bu durum kamu hizmetinin arzu edilen seviyede verilemediğine ilişkin şikâyetlere neden olmaktadır.

İcra ve iflas dairelerinde artan iş yükünün azaltılması ve bu dairelerden hizmet alan kişilerin yaptıkları işlemlerin bilişim teknolojilerinin verdiği imkânların hukuk alanına aktarılması suretiyle kolaylaştırılması amacıyla iş bu Tasarı taslağı hazırlanmıştır.

Düzenlemeyle, abonelik sözleşmesi ile bu sözleşmelerin ifası amacıyla tüketicinin kullanımına sunulup bedeli faturaya yansıtılan maldan kaynaklanan muaccel para alacaklarının tahsili için alacaklı, avukatı aracılığıyla UYAP’a entegre olan Merkezi Takip Sistemi üzerinden ödeme talep formunu güvenli elektronik imza kullanmak suretiyle doldurup sistem tarafından hazırlanacak ödeme ihtarını borçluya gönderebilecektir.

Vekâletname, fatura ve varsa takibe dayanak teşkil eden diğer belgeler taranarak sisteme yüklenecektir. Alacaklı harç ve tebligat ücretlerini de sistem üzerinden ödeyebilecektir. Sistem üzerinden hazırlanan ödeme ihtarı, elektronik ortamda ilgili PTT birimine iletilecek ve PTT tarafından borçluya 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca tebliğ edilecektir. Tebligatın yapıldığına ilişkin evrak PTT tarafından sisteme yüklenecek ve evrak aslı muhafaza edilmek üzere alacaklı vekiline gönderilecektir. Ödeme yapacak olan borçlu, güncel borç miktarını sistemden kontrol ederek alacaklıya ait ve MTS ile ilişkilendirilmiş hesap numarasına kolaylıkla ödeyebilecektir. Borcun ödenmesi halinde takip işlemi sona erecek ve dosya kapanacaktır. Borçlu ödeme ihtarına itiraz etmek isterse, itiraz dilekçesini herhangi bir icra dairesine sunabileceği gibi sistem üzerinden güvenli elektronik imza kullanmak suretiyle de itirazda bulunabilecektir. İtiraz halinde alacaklı, itirazın hükümden düşürülmesini genel hükümlere göre ilgili mahkemeden talep edebilecektir. Takibin kesinleşmesi ve borcun ödenmemesi halinde, cebri icra işlemlerine yetkili icra dairesinde İcra ve İflas Kanununun ilgili hükümleri gereğince devam edilebilecektir.

Tasarıyla, kanun kapsamındaki alacaklar bakımından haciz safhasına kadar olan takip işlemlerinin fiziki ortam yerine elektronik ortamda yapılması suretiyle icra dairelerinin iş yükünün azaltılması ve takip işlemlerinin daha az emek ve mesai harcanarak daha ucuz ve hızlı bir şekilde yerine getirilmesi amaçlanmaktadır.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Maddeyle Kanunun amacının; abonelik sözleşmesinden kaynaklanan para alacaklarına ilişkin ilamsız icra takiplerinde haciz aşamasına kadar olan işlemlerin icra dairesine gelinmeden, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) bünyesinde oluşturulan ve 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununa göre posta hizmeti veren Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT) ile entegrasyonu sağlanan Merkezi Takip Sistemi (MTS) üzerinden elektronik ortamda yürütülmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek olduğu belirtilmektedir.

MADDE 2- Maddeyle tasarının, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda düzenlenen abonelik sözleşmesi ile bu sözleşmelerin ifası amacıyla tüketicinin kullanımına sunulup bedeli faturaya yansıtılan maldan kaynaklanan ve avukatla takip edilen para alacaklarına ilişkin ilamsız takipleri kapsadığı ifade edilmektedir. Abonelik sözleşmesinden kaynaklanan ve avukatla takip edilen ilamsız icra takiplerinin bu Kanunda belirlenen usulle değil genel hükümler dairesinde klasik yöntemle yapılması halinde, takip talebi icra dairesince reddedilecektir.

MADDE 3- Maddeyle, kanunda belirtilen takip işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasını sağlamak amacıyla UYAP bünyesinde MTS oluşturulması öngörülmektedir

MADDE 4- Maddeyle, bu Kanun uyarınca takibin başlatılabileceği zaman belirlenmektedir. Buna göre para borcunun muaccel hale gelmesinden itibaren iki hafta geçmeden takip başlatılamayacaktır. Bu düzenlemeyle abonelik sözleşmesinden kaynaklanan borcun muaccel hale gelmesinden sonra borçlunun herhangi bir icra takibine muhatap olmadan borcu ödeyebilmesi imkânı getirilmekte ve alacaklı ve borçlu menfaatinin dengelenmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 5- Maddeyle, ödeme talep formunda bulunması gereken hususlar düzenlenmektedir. Alacaklı vekilinin takip yapabilmesi için sistem üzerinde oluşturulan ödeme talep formunu doldurması gerekmektedir. Ayrıca takibin dayanağı olan belgenin de taranarak elektronik sisteme aktarılması öngörülmektedir.

MADDE 6- Maddeyle, icra takibinin başlatılmasına ilişkin usul ile ödeme ihtarında bulunması gereken hususlar düzenlenmektedir.

Maddenin birinci fıkrasında, takibin başlatılabilmesi için izlenecek yöntem hükme bağlanmaktadır. Bunun için ödeme talep formunun doldurulması, vekâletname ile takibin dayanağı fatura ve ilgili diğer belgelerin taranıp sisteme yüklenmesi, takip harç ve masraflarının elektronik ortamda ödenmesi ve düzenlenen formun güvenli elektronik imzayla onaylanarak sisteme kaydedilmesi gerekmektedir. İcra takibi, sisteme kayıt anında başlamış sayılacak ve sistem tarafından otomatik olarak düzenlenen ödeme ihtarı, Merkezi Takip Numarası alacaktır.

Maddenin ikinci fıkrasında, ödeme ihtarında bulunması gereken hususlar belirtilmektedir. Ödeme ihtarında, öncelikle ödeme talep formunda bulunan bilgiler yer alacaktır. Fıkranın;

(a) bendinde, borçlunun toplam borç miktarı ile takip harç ve masraflarını, tebliğden itibaren iki hafta içinde alacaklının MTS ile ilişkilendirilmiş olan hesap numarasına ödemesi gerektiği,

(b) bendinde, borçlunun yetkiye, borcun tamamına veya bir kısmına yahut alacaklının icra takip hakkına bir itirazı varsa bunu da aynı süre içinde beyan etmesi gerektiği,

(c) bendinde, borçlunun itirazlarını, herhangi bir icra dairesi aracılığıyla veya güvenli elektronik imza kullanarak sistem üzerinden yapabileceği,

(ç) bendinde, borcun ödenmemesi veya borca itiraz edilmemesi halinde takibin kesinleşeceği ve yetkili icra dairesi aracılığıyla haciz işlemlerine devam edileceği,

Hükme bağlanmaktadır.

Maddenin üçüncü fıkrasında, bu Kanun kapsamında yapılan icra takiplerinde sadece MTS harcı alınması öngörülmektedir. Bu kapsamda Tasarının 12 nci maddesiyle 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa 29/A maddesi eklenmekte ve bu madde gereğince “Merkezi Takip Sistemi harcı” ihdas edilmektedir.

Maddenin dördüncü fıkrasında, Merkezi Takip Numarası alan ödeme ihtarı ile tebliğ mazbatalı kapalı zarfa ilişkin bilgilerin sistem üzerinden ilgili PTT birimine iletileceği düzenlenmektedir. Ödeme emrinin basım ve tebligat işlemleri ilgili PTT birimince yapılacaktır.

MADDE 7- Maddeyle, ödeme ihtarının tebliğine ilişkin işlemlerin ne şekilde yapılacağı düzenlenmektedir. Maddenin birinci fıkrasında, ödeme ihtarını sistem üzerinden alan PTT biriminin, ödeme ihtarının ve tebliğ mazbatalı kapalı zarfın çıktısını alacağı ve ödeme ihtarını borçluya 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca tebliğ edeceği hükme bağlanmaktadır.

Maddenin ikinci fıkrasında, borçluya yapılan tebligata ilişkin mazbatanın, ilgili PTT birimi tarafından taranarak sisteme yüklenmesi ve mazbata aslının alacaklı vekiline gönderilmesi öngörülmektedir.

Maddenin üçüncü fıkrasında, borçlunun adresinin tebligata elverişli olmadığının anlaşılması veya tebligatın yapılamaması hâlinde, takibe devam etmek isteyen alacaklı vekilinin, sistem üzerinden, borçlunun adres kayıt sisteminde yer alan yerleşim yeri adresine ödeme ihtarının tebliğe çıkarılmasını isteyebileceği düzenlenmektedir.

Maddenin dördüncü fıkrasında, adres kayıt sisteminde borçlunun yerleşim yeri adresinin bulunmaması veya borçluya tebligat yapılamaması hali ile borçlunun yerleşim yeri adresinin yurtdışında bulunduğunun anlaşılması halinde alacaklı vekilinin, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümleri uyarınca icra takibi yapabilmesi öngörülmektedir. Bu ihtimalde icra takibi genel hükümler gereğince yapılacaktır.

MADDE 8- Maddeyle, borcun ödenmesi halinde yapılacak işlemler düzenlenmektedir. Borçlunun, takip konusu borç ile takip harç ve masraflarını, alacaklının ödeme ihtarında belirtilen MTS ile ilişkilendirilmiş hesap numarasına ödemesi halinde icra takibi sona erecektir.

MADDE 9- Maddeyle, ödeme ihtarına itiraz usulü düzenlenmektedir. Maddenin birinci fıkrasında, borçlunun, herhangi bir icra dairesine süresi içinde başvurarak ödeme ihtarına itiraz edebileceği, itiraza ilişkin evrakın icra dairesi tarafından MTS’ye yükleneceği, evrak aslının masrafı borçludan alınarak alacaklı vekiline gönderileceği ve borçluya ödeme ihtarına itiraz ettiğine dair ücretsiz bir alındı belgesi verileceği hükme bağlanmaktadır.

Maddenin ikinci fıkrasında, borçluya güvenli elektronik imza kullanarak MTS üzerinden de takibe itiraz etme imkânı tanınmaktadır.

Maddenin üçüncü fıkrasında, borçlunun süresi içinde borca itirazı üzerine takibin duracağı, duran takibe devam edilebilmesi için 2004 sayılı Kanunun ilgili hükümlerinin uygulanacağı belirtilmektedir. Bu durumda, takibe devam edilebilmesi için alacaklının genel hükümler gereğince itirazı hükümden düşürmesi gerekmektedir.

Maddenin dördüncü fıkrasında, borca itirazın sistem üzerinden alacaklıya tebliğ edileceği hükme bağlanmaktadır. İtiraz, itirazın sisteme yüklendiği tarihi izleyen yedinci günün sonunda alacaklıya tebliğ edilmiş sayılacaktır.

Maddenin beşinci fıkrasında, sadece yetkiye itiraz edilmesinin, takibin kesinleşmesini engellemeyeceği hükme bağlanmaktadır. Bu durumda alacaklı yetki itirazında gösterilen yer veya mahkemece yetkili görülen yer icra dairesinde takibe devam edebilecektir. Her iki durumda da yeniden ödeme ihtarı çıkarılmayacağı açıklığa kavuşturulmaktadır. Bu tür takiplerde haciz aşamasına kadar olan işlemlerin MTS üzerinden, bir başka ifadeyle tek bir merkezden yapılacağı dikkate alındığında yetki kuralının yapılan işlemler bakımından herhangi bir etkisi bulunmadığı ortaya çıkmaktadır. Borçluya yetki itirazında bulunma hakkı verilmesi, takibin kesinleşmesinden sonra yapılacak cebri icra işlemlerinin yürütüleceği yer icra dairesi bakımından önem arz edecektir.

MADDE 10- Maddeyle, ödeme ihtarına itiraz edilmemesi halinde yapılacak işlemler düzenlenmektedir. Maddenin birinci fıkrasında, ödeme ihtarının tebliğine rağmen süresinde itiraz edilmemesi veya itirazın hükümden düşürülmesi halinde 2004 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uyarınca cebri icraya devam olunacağı belirtilmektedir.

Maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında, ödeme ihtarının kesinleşmesi ve yetkili icra dairesine haciz işlemleri için başvurulması halinde icra memuruna ödeme ihtarı işlemlerinin usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığını inceleme yetkisi verilmektedir. İcra memuru, ödeme ihtarı işlemleri ile tebligatın usulüne uygun olarak yapıldığını, süresi içinde ve usulüne uygun olarak takibe itiraz edilmediğini veya itirazın hükümden düşürüldüğünü tespit ederse cebri icra işlemlerine devam edecek; aksi halde yeniden ödeme ihtarının tebliği işlemlerinin yapılması amacıyla talebi reddedecektir. Verilen kararlara karşı alacaklı veya borçlu icra mahkemesinde şikâyet yoluna başvurabilecektir.

Maddenin dördüncü fıkrasında, ödeme ihtarının borçluya tebliğinden itibaren bir yıllık hak düşürücü süre içinde haciz istenmemesi halinde takibin düşeceği belirtilmektedir.

MADDE 11- Maddeyle, Tasarıda hüküm bulunmayan hallerde İcra ve İflas Kanununun ilgili hükümlerinin uygulanacağı düzenlenmektedir.

MADDE 12- Maddeyle, 492 sayılı Harçlar Kanununa “Merkezi Takip Sistemi” harcı düzenlenmektedir. Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun gereğince yapılan takiplerde, icra takibine başvuru harcından düşük olmamak üzere, alacak miktarının yüzde ikisi oranında nispi harcın peşin olarak alınması, haciz aşamasına geçilmeden gerçekleşen tahsillerde başka herhangi bir harç alınmaması öngörülmektedir. Böylece, sistem üzerinden yapılan takipler bakımından tek bir harç alınmak suretiyle harç tahsilleri basitleştirilmektedir. Haciz aşamasına geçildiği takdirde klasik ilamsız takip usulündeki harçlar alınacaktır.

GEÇİCİ MADDE 1- Maddeyle, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak takipler hakkında uygulanması amaçlanmaktadır.

MADDE 13- Yürürlük maddesidir.

MADDE 14- Yürütme maddesidir.

Etiketler: