2018 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi !

2018 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi !
 

 

 

6754. Bilirkişilik Kanunu İlgilendiren Tebliğler

 

 

 

2018 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi
Adalet Bakanlığından :14.04.2018/30391

 

 

Madde 0001 : Amaç

(1) Bu Tarifenin amacı, 3/11/2016 tarihli ve 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu ile 3/8/2017 tarihli ve 30143 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilirkişilik Yönetmeliği gereğince bilirkişilere ödenecek ücret ve giderlerin miktarı ile bunların ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Madde 0002 : Kapsam

(1) Adli ve idari yargı alanında yürütülen her türlü bilirkişilik faaliyetine ilişkin bilirkişi ücretleri bu Tarife esas alınarak belirlenir.

Madde 0003 : Dayanak

(1) Bu Tarife, Bilirkişilik Kanununun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (ğ) bendi ile Bilirkişilik Yönetmeliğinin 57 nci maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 0004 : Bilirkişi ücreti

(1) Bilirkişi ücreti, bilirkişiye sarf etmiş olduğu emek ve zaman karşılığında ödenen ücrettir.

Madde 0005 : Giderler

(1) Bilirkişinin, görevlendirmenin mahiyetine uygun inceleme, ulaşım, konaklama, yemek ve diğer mutad giderleri belgesi karşılığında ayrıca ödenir. Ödemeler, rayiç bedeller dikkate alınarak yapılır ve ibraz edilen belgeler dosyasında saklanır.

Madde 0006 : Bilirkişi ücretleri

(1) Bu Tarifeye göre verilecek bilirkişi ücretleri aşağıda gösterilmiştir:

  a) İcra ve iflas daireleri ile satış memurluklarında görülen işler için   190,00 TL
  b) Sulh hukuk ve tüketici mahkemelerinde görülen dava ve işler için   190,00 TL
  c) İcra hukuk ve icra ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için   190,00 TL
  ç) Asliye hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için   315,00 TL
  d) Aile, iş ve kadastro mahkemelerinde görülen dava ve işler için   250,00 TL
  e) Asliye ticaret mahkemeleri ile fikri ve sınai haklar mahkemelerinde görülen dava   ve işler için   380,00 TL
  f) İdare ve vergi mahkemelerinde görülen dava ve işler için   315,00 TL
  g) Cumhuriyet başsavcılıklarında yürütülen soruşturmalar için   190,00 TL
  ğ) Sulh ceza hakimliklerinde görülen işler için   190,00 TL
  h) Asliye ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için   315,00 TL
  ı) Ağır ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için   380,00 TL
  i) Bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinde görülen dava ve işler için   400,00 TL
  j) Yargıtay ve Danıştay’da ilk derece mahkemesi sıfatıyla görülen dava ve işler için   500,00 TL

Madde 0007 : Tarifede belirtilen ücretlerin artırılması

(1) Görevlendirmeyi yapan merci, hayatın olağan akışına ve anayasal hak arama özgürlüğüne uygun olarak, aşağıdaki hususları dikkate alarak resen veya talep üzerine bu Tarifede yazılı bilirkişi ücretlerini artırabilir:

a) Bilirkişinin vasfı veya ilgili uzmanlık alanında bilirkişi temininde yaşanan güçlük,

b) Uyuşmazlığın niteliği, dosya ve eklerinin kapsamı,

c) Bilirkişinin görevlendirme yapılan yere gelmesi için gereken süre,

ç) İnceleme için geçirilen süre,

d) İncelemenin keşif yapılmasını gerektirmesi halinde keşifte geçirilen süre.

Madde 0008 : Tarifede belirtilen ücretlerin azaltılması

(1) Görevlendirmeyi yapan merci, işin mahiyetinin gerektirmesi halinde bu Tarifede yazılı bilirkişi ücretlerini indirebilir.

Madde 0009 : Seri dosyalarda bilirkişi ücreti

(1) Ayrı bir inceleme ve araştırmayı gerektirmeyen seri dosyalarda işin mahiyetine göre bu Tarifede yazılı bilirkişi ücretlerinden görevlendirmeyi yapan merci tarafından uygun görülecek miktarda indirim yapılır.

Madde 0010 : Ek rapor için bilirkişi ücreti

(1) Görevlendirme kararında belirlenen sorular dışında ayrıca bilgi talep edilmesi halinde talebin içeriğine göre bilirkişiye, merci tarafından takdir edilecek miktarda ek ücret ödenebilir.

(2) Bilirkişi raporundaki eksiklik veya belirsizliğin giderilmesi ya da açıklığa kavuşturulmasını sağlamak için ek rapor istenmesi halinde ayrıca bir ücret ödenmez.

(3) Görevlendirme kararında bilirkişiden cevaplaması istenilen soruların bir veya birkaçının bilirkişi tarafından cevaplanmaması nedeniyle ek rapor istenmesi halinde ayrıca bir ücret ödenmez.

Madde 0011 : Giderler için avans ödemesi

(1) Bilirkişinin ulaşım ve konaklama giderleri ile raporun hazırlanması için yapılması gereken harcamalar dikkate alınarak bilirkişinin talebi ve görevlendirmeyi yapan merciin uygun görmesi halinde, ileride bu Tarifenin beşinci maddesine göre ödenecek tutardan mahsup edilmek kaydıyla avans ödemesi yapılabilir.

Madde 0012 : Ücretin ödenmemesi

(1) Bilirkişilik Yönetmeliğinin 51 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca yapılan görevlendirmeye aykırı olarak rapor düzenlenmesi halinde, görevlendirme yapan merci tarafından ücret veya gider adı altında ödeme yapılmamasına veya aykırılığın niteliğine göre takdir edilen ücret ve giderlerde indirim yapılmasına karar verilebilir.

Madde 0013 : Ücretin ödenmesi

(1) Görevli personel tarafından bilirkişi ücretinden vergi kesintisi yapıldıktan sonra kalanı bilirkişiye ödenir.

(2) Tarifenin beşinci maddesine göre belirlenen giderler herhangi bir kesinti yapılmaksızın ayrı bir sarf kararına istinaden ödenir.

Madde 0014 : Uygulanacak tarife

(1) Bilirkişi ücretinin tayininde, görevlendirmenin yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan tarife esas alınır.

Madde 0015 : Yürürlükten kaldırılan tarife

(1) 1/10/2016 tarihli ve 29844 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hukuk Muhakemeleri Kanunu Bilirkişi Ücret Tarifesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 0016 : Yürürlük

(1) Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

kaynak:palmiye yazılım

Etiketler: